Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ministri EÚ pre výskum rokovali o podporných opatreniach pre mladých výskumníkov v čase krízyV piatok 10. júna 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť, kde ministri zodpovední za výskum diskutovali o výzvach ktorým čelia najmä mladí výskumní pracovníci a takisto prijali tri súbory záverov Rady.

Podpora mladých výskumných pracovníkov

Politická diskusia ministrov EÚ pre výskum s komisárkou Mariou Gabrielovou bolo zameraná na koordináciu opatrení EÚ na prekonanie súčasných výziev, ktorým čelia výskumní pracovníci, a ako pomôcť výskumným pracovníkom budovať udržateľnú kariéru. Krízy v posledných rokoch ukázali, že je potrebné byť na ne lepšie pripravený a reagovať na ne pružnejšie, najmä prostredníctvom logistickej a finančnej podpory. Mladých výskumných pracovníkov je potrebné podporovať prostredníctvom verejných politík na vnútroštátnej úrovni; niektoré opatrenia by však mohli byť účinnejšie, ak by sa prijali na európskej úrovni. Medzi 20 opatreniami politického programu ERA je napríklad opatrenie 4 zamerané najmä na podporu atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume, a to aj prostredníctvom takých opatrení, ako je spustenie strediska pre sledovanie kariéry vo výskume, vypracovanie súboru podporných opatrení na zvýšenie atraktívnosti kariéry vo výskume na akademickej pôde a mimo nej alebo dokonca vypracovanie európskeho rámca pre kariéru vo výskume, ktorý by sa potom mohol pilotne zaviesť v rámci európskych univerzitných aliancií.

Zásady a hodnoty medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií

V záveroch Rady sa stanovujú hodnoty a zásady, ktorými sa musí riadiť medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií, vrátane vedeckej slobody, rodovej rovnosti, excelentnosti výskumu a ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Schválením týchto záverov o zásadách a hodnotách medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií sa má začať multilaterálny dialóg s kľúčovými medzinárodnými partnermi o zásadách a hodnotách medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií. Príloha obsahuje aj vyhlásenie Rady o ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine a jej vplyve na výskum a inovácie.

Hodnotenie výskumu a otvorená veda

Závery Rady o otvorenej vede sa týkajú reformy systémov hodnotenia výskumu v Európe, európskeho prístupu a kapacít pre akademické publikovanie a vedeckú komunikáciu, ako aj rozvoja viacjazyčnosti európskych vedeckých publikácií.

Európske misie

Ministri EÚ pre výskum schválili závery Rady o európskych misiách, ktoré sa v rámci programu Horizont Európa zaoberajú niektorými z najväčších výziev súčasnosti. Tieto závery sa zameriavajú na zabezpečenie účinného riadenia misií, zapojenie občanov, ako aj na monitorovanie, preskúmanie a hodnotenie misií.

Ako záverečný bod česká delegácia poskytla informácie o pracovnom programe českého predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2022 so zameraním na výskumné infraštruktúry a synergie vo financovaní výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Zverejnené 16.6.2022, slord