Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ministri EÚ zodpovední výskum rokovali o novom Európskom výskumnom priestore a vyváženej otvorenosti v oblasti výskumu a inováciíDňa 19. júla 2021 sa stretli ministri EÚ zodpovední za výskum a ich kolegovia z krajín EZVO (Európske združenie voľného obchodu) a západného Balkánu na pozvanie slovinského predsedníctva Rady EÚ v Brde pri Kranju a Ľubľane, aby prediskutovali niektoré kľúčové prvky ohľadne obnovy Európskeho výskumného priestoru (European Research Area, ERA). Súčasťou programu neformálneho stretnutia bol aj nový globálny prístup EÚ k výskumu a inováciám.

Dopoludňajšie zasadnutie bolo venované obnovenému ERA a premietnutiu spoločných európskych cieľov do opatrení na vnútroštátnej úrovni. Pre úspech nového európskeho výskumného priestoru nového je nevyhnutná úzka spolupráca medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, a to prostredníctvom lepšej synchronizácie, zefektívnenia a harmonizácie činností na regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni vo všetkých sektoroch a medzi aktérmi.

Pakt pre výskum a inovácie v Európe, ktorý podporí implementáciu národných politík ERA, bol predstavený 16. júla 2021 a pripravený v spolupráci s Európskou komisiou, členskými štátmi EÚ, pridruženými krajinami a zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií. Ministri rokovali o ďalších krokoch v rámci nového prístupu koordinácie politík na základe Paktu zameraných na:

  • spoločné hodnoty a zásady pre výskum a inovácie,
  • spoločné prioritné oblasti pre akcie ERA,
  • prístupy ku koordinácii politík, monitorovaniu a rámcovaniu ambícií na úrovni EÚ a  vnútroštátnej úrovni pokiaľ sa jedná o politické opatrenia, reformy a investície.

Popoludňajšie zasadnutie bolo zamerané na globálny prístup k výskumu a inováciám, nový vonkajší rozmer ERA. Po hlavnom príhovore slovinskej astrofyzičky Marušy Bradačovej, ktorá v súčasnosti pracuje na Kalifornskej univerzite, na tému vyváženej otvorenosti, ministri diskutovali o tom, ako formovať vedecké vzťahy Únie s medzinárodnými partnermi. V oznámení o globálnom prístupe Európska komisia navrhla budúcu stratégiu založenú na piatich prioritách:

  • otvorenosť medzinárodnej spolupráce,
  • vytvorenie rovnakých podmienok založených na spoločných hodnotách a zásadách, dohodnutých rámcových podmienkach a reciprocite,
  • spolupráca založená na multilaterálnych alianciách s cieľom vytvoriť globálny kritický objem činností v oblasti výskumu a inovácií,
  • zameranie sa na tematické priority určené na riešenie globálnych výziev
  • modulovaný prístup k spolupráci s partnerskými krajinami a regiónmi na základe dohodnutých plánov.

V podklade pre neformálne stretnutie slovinské predsedníctvo zdôrazňuje, že „program Horizon Europe možno považovať za jeden z kľúčových nástrojov na podporu a realizáciu obnoveného globálneho prístupu„. Celú tlačovú správu z rokovania si môžete prečítať TU.