Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ministri EÚ zodpovední výskum sa zameriavajú na výskumné kariéry v EurópeDňa 3. februára 2021 sa uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za výskum z členských krajín EÚ, Švajčiarska a Nórska. Hlavnou témou ich stretnutia bola podpora atraktívnych výskumných kariér v Európe, a to v súvislosti s cieľom posilniť Európsky výskumný priestor (ERA). Ministri sa zhodli na tom, že Európa potrebuje viac vedcov. Portugalské predsedníctvo v Rade EÚ stanovilo kariéru v oblasti výskumu ako jednu zo svojich priorít a v máji 2021 plánuje prijať príslušné závery k danej problematike.

V Európe panuje široký konsenzus o tom, že potrebujeme byť atraktívnym miestom pre vedcov a  priťahovať a udržiavať si najlepšie vedecké talenty. Je to taktiež jednou z priorít stanovených v oznámení Komisie o novom ERA (september 2020) a v príslušných záveroch Rady (december 2020).

Problematika sa bude rozvíjať a implementovať prostredníctvom novej expertnej skupiny s názvom „Fórum ERA pre prechod“, ktorá sa po prvýkrát stretla 4. februára 2021. Fórum zahŕňa všetky členské štáty a bude pôsobiť ako nová platforma pre spoločnú tvorbu politík v oblasti výskumu a inovácií v Európe. Jedným z prvých očakávaných výsledkov v roku 2021 je „Pakt pre výskum a inovácie“, ktorý bude založený na hodnotách a zásadách, ktorými sa riadi európsky výskum a inovácie, a to najmä pokiaľ ide o kariéru výskumných pracovníkov.

Komisárka Mariya Gabriel zdôraznila, že výskum a inovácie sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pandémia COVID-19 predstavuje veľké spoločensko-ekonomické výzvy, ktoré je potrebné prekonať aj zlepšením kariéry výskumných pracovníkov. Žiadala o vytvorenie úzkych väzieb medzi Európskym výskumným priestorom (ERA) a Európskym vzdelávacím priestorom (EEA) a v tomto smere zdôraznila úlohu iniciatívy Európskych univerzít ako „testovacieho prostredia“.

Pokiaľ ide o zamestnanie výskumných pracovníkov, pozornosť bude upriamená na zlepšovanie pracovných podmienok, odstraňovanie rôznych typov prekážok a zvýšenie synergie medzi vzdelávaním, vedou a výskumom. Na tento účel plánuje EK niekoľko iniciatív s uceleným a koordinovaným prístupom, napríklad v rámci „Európskeho rámca kompetencií pre kariéru vo výskume“ a prepracovaním Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. 

Platforma ERA Talent ako nástupkyňa platformy EURAXESS sa ďalej zefektívni, uviedla Gabriel. Ďalej je potrebné posilniť spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi. Pomocou akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) by sa mala zvýšiť medziosektorová a viac geograficky vyvážená mobilita. ň

Po krátkych hlavných vystúpeniach ôsmich pozvaných rečníkov ministri vo svojej nasledujúcej diskusii za okrúhlym stolom preukázali široký konsenzus, najmä pokiaľ ide o využívanie iniciatívy európskych univerzít ako „testovacej platformy“ pre interoperabilitu a podporu spolupráce medzi členskými štátmi a pokiaľ ide o postupy rozvoja európskych výskumných kariér. Dohodli sa tiež na revízii Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Mnoho ministrov sa rovnako zasadzovalo za medzisektorovú mobilitu a prehĺbenie spolupráce medzi ERA a EEA.

Slovinsko ohlásilo konferenciu venovanú MSCA počas svojho predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2021. Virtuálny pracovný obed ministrov sa zameral na úlohu súkromných nadácií a v súvislosti s výskumno-inovačnými misiami v rámci programu Horizon Europe boli identifikované príležitosti pre spoluprácu. Neformálneho stretnutia sa zúčastnili aj Švajčiarsko a Nórsko. Švajčiarsko zdôraznilo, že krajina je pripravená začať rokovania o pridružení týkajúce sa programov Horizon Europe, ITER, Euratom a Digitálna Európa.