Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ministri sa zhodli na globálnom prístupe k výskumu a inováciámDňa 28.9.2021 prijali ministri zodpovední za oblasť výskumu a inovácií závery Rady o globálnom prístupe k výskumu a inováciám – „Európska stratégia medzinárodnej spolupráce v meniacom sa svete“.

V záveroch Rady ministri určujú kľúčové opatrenia na posilnenie globálnej úlohy EÚ v oblasti výskumu a inovácií so silným zameraním na spoločné základné hodnoty a zásady, v rámci ktorých je otvorenosť vyvážená obozretnosťou a spolupráca reciprocitou. Závery zohľadňujú potrebu strategickej autonómie a zdôrazňujú slobodu vedeckého výskumu i rodovú rovnosť.

Závery podporujú vytváranie, zdieľanie a široké šírenie znalostí v prospech spoločnosti. Ministri uvádzajú dôležitosť mnohostrannej spolupráce a dialógu založeného na pravidlách, pokiaľ ide o sociálne, environmentálne, zdravotné, digitálne a hospodárske výzvy. Pri riešení týchto globálnych výziev ministri označujú za zásadné faktory otvorenosť a medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami.

Nový globálny prístup k výskumu a inováciám (VaV) považuje program Horizont Európa za ústredný rámec uľahčovania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií. Cieľom záverov je trvalé zapojenie členských štátov a výzva k väčšej spolupráci s krajinami združenými v rámci programu Horizont Európa a s inými tretími krajinami.

Ministri vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby boli pri diskusiách s globálnymi partnermi, ktorí sú v medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií považovaní za zásadných, „otvorení do najvyššej možnej miery a uzavretí v nevyhnutnej miere“. Ministri tiež vyzývajú Komisiu, aby preskúmala zriadenie mechanizmov spolupráce v oblasti vedy, inovácií a kultúrnej diplomacie a zdôraznila potrebu chrániť výskumných pracovníkov, ktorých sloboda vedeckého výskumu je ohrozená.

Globálny prístup sa bude implementovať prostredníctvom:

  • mobilizácie vedy, technológií a inovácií
  • prispôsobenia obojstrannej spolupráce EÚ v oblasti výskumu a inovácií otvoreným spôsobom
  • iniciatív vyvinutých a namodelovaných na základe tímového prístupu Európy

Očakáva sa, že do konca roku 2021 prijme Rada závery Rady o riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA), v ktorých sa bude formulovať riadenie a monitorovanie postupov ERA, a to aj v oblasti medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Začiatkom roku 2022 sa uskutoční medzinárodná konferencia na zahájenie multilaterálneho dialógu medzi kľúčovými medzinárodnými partnermi o spoločných základných zásadách a hodnotách medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Celé znenie záverov Rady EÚ

Zdroj: Rada EÚ, zverejnené 28.9.2021, slord