Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ministri zodpovední za výskum diskutovali o zavedení ambiciózneho plánu ERA pre nasledujúce desaťročieFirst Thoughts on the New European Research Area - Science Europe

Na zasadnutí Rady (EÚ) pre konkurencieschopnosť v piatok 28. mája 2021 diskutovali ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum a komisárka Mariya Gabriel o obnovení Európskeho výskumného priestoru (ERA) a o tom, ako pripraviť zavedenie ambiciózneho plánu vhodného pre nasledujúce desaťročie.

Podľa komisárky Gabriel niet pochýb o tom, že ambiciózny ciel je možne dosiahnuť iba realizovaním spoločnej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Komisárka privítala ambíciu vytvoriť jednotný trh pre výskumných pracovníkov a vedomosti a zdôraznila, že je dôležité podporovať spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach (regionálnej, národnej, európskej).

Niekoľko členských štátov tiež podporilo víziu dosiahnuť jednotný trh výskumu a poznatkov v Európe už do roku 2030. Pakt pre výskum a inovácie, ktorý je momentálne v štádiu prípravy, bol konsenzuálne prijatý a portugalské predsedníctvo v Rade EÚ zdôraznilo potrebu rešpektovať v danom pakte európsku rozmanitosť.

Kľúčovým prvkom ambiciózneho plánu je zvýšenie atraktivity kariéry výskumných pracovníkov, čo je najvyššou prioritou prebiehajúceho portugalského predsedníctva Rady EÚ. Rada prijala závery, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie atraktívnej a udržateľnej kariéry a pracovných podmienok pre výskumných pracovníkov a na uskutočnenie „obehu mozgov“. Závery zahŕňajú také ciele, akými sú napríklad znižovanie neistého zamestnania, najmä pre mladých výskumných pracovníkov, posilnenie medzisektorovej mobility a podpora spolupráce medzi ERA a dimenziou vysokoškolského vzdelávania v Európskom vzdelávacom priestore. Závery Rady tiež zdôrazňujú význam zabezpečenia a posilnenia slobody vedeckého výskumu a kariéry výskumných pracovníkov.

Jedným z bodov programu bolo aj nariadenie o založení Spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU), v ktorom Rada prijala všeobecné stanovisko. Nové nariadenie na nasledujúcich sedem rokov položí základy pre to, aby sa z Európy stala svetová jednotka v oblasti vysokovýkonného a kvantového počítania. Cieľom je vytvoriť konkurencieschopnú superpočítačovú sieť v Európe a umožniť aplikovať HPC (High Performance Computing – vysokovýkonné počítanie) v mnohých oblastiach života. HPC je možne využívať napríklad pri vývoji nových liekov a pokroku v personalizovanej medicíne až po inovatívne aplikácie v boji proti zmene klímy a vývoj bezpečnejších a ekologickejších vozidiel a lietadiel.

Portugalské predsedníctvo ďalej poskytlo informácie o súčasnom stave rokovaní o inštitucionalizovanom partnerstve v oblasti metrológie a deviatich inštitucionalizovaných partnerstvách v oblasti zdravia, podnebia a digitalizácie, ktoré sú spojené v jednotnom základnom akte (Single Basic Act, SBA).

Komisia poskytla informácie o Mission Innovation 2.0, globálnej iniciatíve 24 krajín a Európskej únie, ktorej cieľom je urýchliť globálne úsilie v oblasti inovácií v oblasti čistej energie. V roku 2021 spoločnosť Mission Innovation dosiahla koniec svojej prvej päťročnej fázy, v ktorej jej členovia úspešne stimulovali globálne úsilie, zvýšili ročné investície o viac ako 4,74 miliárd EUR a rozvinuli viac ako 70 nových medzinárodných spoluprác v oblasti čistej energie. Na základe tohto úspechu iniciatíva Mission Innovation zahájila ambicióznu druhú fázu na stretnutí ministrov, ktoré sa uskutočnilo 31. mája. Druhá fáza sa zameria na misie a bude inkluzívnejšia a otvorenejšia pre nových členov a partnerov.

Komisia tiež predstavila nedávno prijaté Oznámenie o globálnom prístupe k výskumu a inovácii – európska stratégia pre medzinárodnú spoluprácu v meniacom sa svete. V oznámení sa opätovne potvrdzuje záväzok EÚ k otvorenosti vo výskume a inováciách, ale zároveň sa v ňom zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európa v spolupráci so zvyškom sveta podporovala rovnaké podmienky, reciprocitu a rešpektovanie základných hodnôt. V oznámení sa uvádza 17 kľúčových opatrení, ktoré majú prispieť k uskutočneniu stratégie, napríklad rozvoj zásad pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v koordinácii s členskými štátmi, posilnenie mnohostranných iniciatív, ako napríklad Mission Innovation, a rozvoj ambicióznej „Iniciatívy Afrika“ v rámci programu Horizon Europe. Komisia navrhuje každé dva roky podať správu o vykonávaní stratégie Európskemu parlamentu a Rade. Prvé preskúmanie dosiahnutého pokroku sa uskutoční na medzinárodnej konferencii v roku 2022.

Na konci slovinská ministerka Simona Kustec informovala o plánovaných prioritách počas slovinského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2021, ktoré zahŕňajú dokončenie dokumentácií o inštitucionalizovaných európskych partnerstvách, ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru, medzinárodnú spoluprácu a združenia tretími krajinami s programom Horizon Europe a rodovou rovnosťou vo výskume a inováciách. Nasledujúcim plánovaným stretnutím ministrov zodpovedných výskum bude neformálne zasadnutie Rady v Slovinsku 19. júla 2021.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: ERA Portál Austria, Zverejnené 7.6.2021, slord