Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misijné centrum Urban Transitions začína svoju činnosťÚvodné stretnutie Misijného centra Urban Transitions sa uskutočnilo 12. decembra 2022 v Bruseli. Centrum bude sprístupňovať dôkazy a osvedčené postupy pre klimaticky neutrálne prechody miest na celom svete a uľahčovať budovanie kapacít, výmenu poznatkov a moderované vzdelávanie pre mestá a kľúčové zainteresované strany. Financované v rámci programu Horizont Európa ho zriadia tímy mestských expertov z JPI Urban Europe, ENoLL, Eurocities, Globálneho paktu primátorov a starostov, ICLEI a LGI Sustainable Innovation.

Mestá sú horúcimi miestami pre zmierňovanie klimatických zmien a majú ambiciózne vízie, ako využiť viaceré vedľajšie prínosy opatrení v oblasti klímy, avšak stále pretrvávajú rozdiely medzi miestnymi akčnými plánmi a tempom súčasných transformácií.

Misijné centrum prechodu miest pomôže tieto rozdiely preklenúť tým, že prepojí mestá s politikou, implementáciou a riešením financovania prostredníctvom výmeny, ktorá presahuje hranice štátov a svetových regiónov. Vychádzajúc z Európskej misie pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a podporujúc aktivity misie Urban Transitions Mission v rámci Mission Innovation, centrum vytvorí širokú medzinárodnú sieť poznatkov a praxe, ktorá pomôže poháňať mestské premeny na celom svete.

Činnosť centra sa zameria na tri cesty vplyvu:

  • Rozšírenie poznatkov a osvedčených postupov na urýchlenie mestských prechodov cez sprístupnenie medzinárodných riešení a osvedčených postupov a možností financovania na realizáciu integrovaných opatrení v oblasti klímy v mestách
  • Ponúkať pokročilé rámce a moderované vzdelávanie na rôznych úrovniach riadenia s cieľom zvýšiť povedomie a kapacity pre politiky klimatickej neutrality aj cez podporu budovania kapacít a presadzovaním vzájomného učenia sa na podporu systémových zmien
  • Vytvoriť fórum pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu v oblasti klimaticky neutrálnych prechodov v mestách cez organizáciu globálnych a regionálnych podujatí sprevádzaných komplexnými opatreniami na šírenie informácií s cieľom zviditeľniť osvedčené postupy EÚ a medzinárodné postupy a posilniť medzinárodnú spoluprácu, a to aj na svojom výročnom inovačnom samite

Centrum Urban Transitions bude podporovať najmä činnosti misie Urban Transitions, ktorá sa začala na COP26 v rámci Mission Innovation. Táto globálna misia je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (DG RTD), Globálneho paktu primátorov a JPI Urban Europe. Jej prvá skupina 48 miest z 24 krajín bola oznámená na COP27. Cieľom misie je do roku 2030 zmobilizovať 300 miest na celom svete, aby pokročili v plánovaní svojich opatrení v oblasti klímy a energetiky a zaviedli systémové a inovatívne prístupy pre prechod na čistú nulu, odolnosť a orientáciu na ľudí.

Centrum bude koordinovať aj medzinárodné informačné aktivity misie EÚ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, čím doplní geografický rozsah a dosah platformy misie NetZeroCities.

Viac informácií:

Zverejnené 5.1.2023, slord