Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mobility & Transport DaysSpôsob, akým žijeme a cestujeme, sa mení a dopravné systémy i spôsoby mobility čelia dlhodobým trendom dekarbonizácie a digitalizácie. Zníženie vplyvu dopravy na podnebie a životné prostredie je najnaliehavejšou prioritou v záujme splnenia záväzkov Parížskej dohody COP21 a zosúladenia so širšími cieľmi EÚ v oblasti dopravy, klímy a energetiky.

Výskum a inovácie hrajú pri dosahovaní týchto ambicióznych cieľov rozhodujúcu úlohu a čisté dopravné technológie a zelená doprava patria medzi kľúčové priority EÚ.

K dosiahnutiu tohto cieľa využije Európska komisia aj nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe, ktorý bude financovať prostredníctvom medzinárodných výskumno-inovačných projektov inovatívne riešenia pre čistú, bezpečnú  a odolnú dopravu a inteligentné služby mobility pre cestujúcich a tovar.

Cieľom medzinárodného virtuálneho podujatia, spojeného s partnerskou burzou, je prepojiť všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem uchádzať sa o granty programu Horizon Europe a poskytnúť informácie o vývoji dopravnej výskumno-inovačnej politiky EÚ a nástrojoch financovania v oblasti dopravy a mobility.

Podujatie organizujú Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) spoločne so styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z Českej republiky (CZELO), Litvy (LINO), Poľska (Science & Business Poland) a Maďarska (NRDIO).

Po oficiálnom dvojdňovom podujatí, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-28. mája 2021 bude prebiehať partnerská burza, počas ktorej budú mať účastníci možnosť naplánovať si stretnutia s vybranými subjektmi. Partnerská burza je organizovaná Národnou kanceláriou Horizontu v spolupráci Enterprise Europe Network a bude pre záujemcov otvorená až do utorka 1. júna 2021.

Všetky potrebné informácie, program podujatia a registráciu nájdete na stránke MOBILITY & TRANSPORT DAYS.