Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Možnosť registrovať sa ako odborník na hodnotenie projektov výskumnej mobility 

Program mobility pre výskumných pracovníkov na začiatku kariéry v krajinách západného Balkánu vyzýva výskumných pracovníkov z ekonomík západného Balkánu, aby sa prihlásili na výskumný pobyt v inej ekonomike západného Balkánu v rámci projektu Policy Answers.

Kritériá:

  • Experti musia mať štátnu príslušnosť členského štátu Európskej únie alebo krajiny, ktorá je pridružená k programu Horizont Európa. Aby sa predišlo konfliktu záujmov, nemôžu ako experti pôsobiť osoby so štátnou príslušnosťou západného Balkánu
  • Experti musia mať aspoň 5 rokov aktívnej postgraduálnej výskumnej praxe
  • Experti musia ovládať anglický jazyk

 

Hodnotenia sú navrhnuté tak, aby neboli časovo náročné a budú odmeňované symbolickou sadzbou 25 € za hodnotenie.

Možnosť zaregistrovať sa ako expert je otvorená do 31. mája 2024.

Očakáva sa, že posudky sa budú vykonávať od 10. júna do 21. júla 2024.

 

Viac informácií

Call for experts