Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Možnosť zapojiť sa do koalície expertov pracujúcich na reforme hodnotenia výskumu v EÚEurópska komisia vyzvala organizácie, aby vyjadrili svoj záujem byť súčasťou koalície pre reformu hodnotenia výskumu.

Koalícia bude združovať organizácie financujúce výskum, organizácie vykonávajúce výskum, národné/regionálne hodnotiace orgány alebo agentúry, združenia financujúce výskum, výskumných pracovníkov, ako aj učené spoločnosti a iné relevantné organizácie, ktoré sú ochotné a odhodlané realizovať reformy súčasného systému hodnotenia výskumu.

Toto je výsledkom ročných rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré sú opísané v tejto správe.

Koalícia zostane otvorená pre nových členov po celý čas, teda aj po uplynutí pôvodného termínu na vyjadrenie záujmu 10. januára 2022.

Organizácie, ktoré prejavia záujem, budú zapojené do procesu prípravy dohody o reforme hodnotenia výskumu vrátane diskusií o jej riadení a do ďalších prípravných činností.

Prejsť na otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu

O pripravovanej dohode a procese prípravy

Proces vypracovania návrhu bude viesť redakčný tím zložený z Európskej asociácie univerzít (EUA), Science Europe, Dr. Karen Stroobants (v jej individuálnej funkcii výskumnej pracovníčky s odbornými znalosťami v oblasti výskumu o výskume) a Európskej komisie, ktorá bude pôsobiť aj ako sprostredkovateľ.

Tento tím bude úzko spolupracovať s hlavnou skupinou („core group“), ktorá bude reprezentovať rôznorodosť výskumnej komunity v celej Európe. Hlavná skupina bude úzko spolupracovať s redakčným tímom, diskutovať o kľúčových otázkach, ako sú záväzky a ich načasovanie, a poskytovať spätnú väzbu k vyvíjajúcim sa návrhom. Súčasťou hlavnej skupiny sú dôležité organizácie aktívne v oblasti výskumu, z ktorých môžeme ako príklad uviesť CESAER, ERC, YERUN, ALLEA ale aj národné štruktúry ako České ministerstvo pre vzdelávanie, mládež a šport.

Okrem hlavnej skupiny budú do procesu vo forme koalície zapojené aj všetky organizácie, ktoré prejavili záujem prostredníctvom výzvy. Budú mať možnosť navrhovať úpravy a pravidelne predkladať pripomienky k návrhu dohody a budú sa zúčastňovať na diskusiách o budúcej organizácii a riadení iniciatívy.

Napokon, zástupcovia členských štátov v ERA Fóre pre prechod (ERA Forum for Transition) a vo Výbore pre Európsky výskumný priestor (ERAC) budú naďalej informovaní o práci a tiež budú mať možnosť poskytovať príspevky k návrhu dohody.

Predbežný časový plán

  • 16. decembra 2021: výzva pre organizácie, aby vyjadrili svoj záujem byť súčasťou koalície pre reformu hodnotenia výskumu
  • január – máj 2022: vypracovanie návrhu dohody a proces opakovaného preskúmania
  • 4. – 5. február 2022: politické oznámenie iniciatívy na európskej konferencii o otvorenej vede (OSEC) v Paríži
  • marec a apríl 2022: stretnutia zhromaždenia s potenciálnymi členmi koalície s cieľom predstaviť a preskúmať dohodu a prediskutovať spôsoby riadenia koalície 
  • jar 2022: podpis dohody

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 27.1.2022, slord