Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nástroj na podporu politiky zahajuje cvičenie vzájomného učenia sa o zhodnocovaní znalostíCvičenia vzájomného učenia sa cielia na konkrétne výzvy v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú v záujme viacerých členských štátov a vychádzajú z praktickej výmeny osvedčených postupov.

Zameriavajú sa na identifikovanie :

  • osvedčených postupov;
  • získaných skúseností;
  • faktorov úspechu na základe spoľahlivých dôkazov;
  • daňových stimulov v oblasti výskumu a vývoja;
  • hodnotenia grantových schém pre podniky v oblasti výskumu a vývoja.

Nástroj Európskej komisie na podporu politiky (Policy Support Facility) bol zriadený v roku 2015 s cieľom podporiť členské štáty EÚ a pridružené krajiny pri zvyšovaní kvality a vplyvu ich systémov výskumu a vývoja a inovácií.

Tento nástroj zahajuje cvičenie vzájomného učenia sa o zhodnocovaní, respektíve valorizácií znalostí. Zhodnocovanie vedomostí je proces tvorby sociálnej a ekonomickej hodnoty z vedomostí prepojením rôznych oblastí a odvetví a premenou údajov, know-how a výsledkov výskumu na udržateľné a spoločensky prospešné výrobky, služby a riešenia.

Zvyšovanie valorizácie znalostí je nevyhnutné na zabezpečenie riešení nových príležitostí a výziev, ktorým EÚ čelí, predovšetkým dvojitej klimatickej a digitálnej transformácie. Prispieva k realizácii priorít Európskeho výskumného priestoru (ERA), najmä nedávneho odporúčania Rady EÚ o hlavných zásadách zhodnocovania znalostí, ohľadom ktorého sme Vás informovali na našej stránke.

Na cvičení, ktoré by sa malo ukončiť v apríli 2024, sa zúčastňuje 18 krajín bez účasti Slovenska a zameriava sa na zručnosti, medzisektorovú spoluprácu a motivačné systémy.

Cieľom cvičenia je tiež pomôcť členským štátom a pridruženým krajinám :

  • zlepšiť ich politiky a verejnú podporu pre využívanie a zavádzanie znalostí;
  • rozvíjať a pripravovať investície, ktoré dostanú podporu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) európskej kohéznej politiky;
  • poskytnúť súbor nástrojov osvedčených postupov, opatrení a programov, ktoré uľahčia premietnutie výsledkov výskumu do hmatateľnej hodnoty pre spoločnosť a hospodárstvo;
  • Podporiť atraktívnu a udržateľnú výskumnú kariéru a vyvážený obeh talentov.

Viac informácií :

Cvičenie vzájomného učenia sa

Informačný prehľad

Zverejnené : 20. 4. 2023, slord