Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nedostatočne využité synergie financovania v oblasti výskumu a vývojaSpráva Európskeho dvora audítorov (ECA) z 21.11.2022  „Synergie medzi programom Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi“ hovorí o prekážkach k plnému možnému využitiu synergií medzi programami podporujúcimi vedu a výskum (v minulom období Horizont 2020 a aktuálne Horizont Európa) a Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF).

ECA v správe posudzoval implementáciu štyroch typov synergií (viď. obrázok nižšie), ktoré sa líšia v typeúspešnosti realizácie. Opatrenia na vytváranie predvýskumných synergií, ako napríklad podpora výskumných centier, sa realizovali veľmi dobre, no opatrenia na vytváranie následných synergií (financovanie využívania výsledkov výskumu) neboli implementované takmer vôbec.

Hlavnými prekážkami pri vytváraní synergií podľa ECA sú:

-nejednotná spolupráca medzi Komisiou a jednotlivými členskými štátmi,

chýbajúca interoperabilita medzi databázami ich projektov,

-nezosúladené pravidlá fondov,

nedostatočné odborné a manažérske kapacity riadiacich orgánov v krajinách EÚ.

V období 2014 – 2020 ECA identifikovala viacero nedostatkov v synergiách medzi ESFI a programom Horizont 2020. Na tie však Komisia reagovala zmenami (možnosť použiť granty z EŠIF ako národné príspevky na európske partnerstvá vytvorené v rámci programu Horizont Európa, možnosť previesť až 5 % pôvodnej národnej alokácie každého Kohézneho fondu na akýkoľvek iný nástroj v rámci priameho alebo nepriameho riadenia či zosúladenie kritérií oprávnenosti a pravidiel štátnej pomoc), ktoré nadobudnú platnosť v období 2021- 2027. Ich výsledok v praxi sa ešte len ukáže.

Viac informácií:

Zverejnené 30.11.2022, Slord