Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

NEW! Hľadáme nového kolegu do tímuNárodná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v Bratislave hľadá nového kolegu, aby rozšírila sieť národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

NKH logo

Podmienky na pozíciu:

Viac informácií a podmienky

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite do 15. 12. 2023 na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku.

6. 11.2023, kas