Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová cestovná mapa vyzýva na urýchlený vývoj a rozšírenie inovatívnych nízkouhlíkových technológiíEurópska komisia predstavila Priemyselno-technologickú cestovnú mapu pre nízkouhlíkové technológie Európskeho výskumného priestoru (ERA). Cestovná mapa poskytuje zoznam kľúčových nových nízkouhlíkových technológií pre energeticky náročné odvetvia priemyslu, ktoré produkujú až 17% všetkých emisií skleníkových plynov v EÚ. Následne predstavuje spôsoby ako využiť investície do výskumu a inovácií na zrýchlenie ich vývoja a uvedenia na trh. Takisto aj dopĺňa revidovanú Smernicu o priemyselných emisiách, predstavenú 5. apríla, ktorej cieľom je prevencia a kontrola znečisťujúcich emisií z veľkých priemyselných zariadení. Tieto aktivity majú pomôcť EÚ dosiahnuť jej záväzok nulového znečisťovania v roku 2050.

V tomto kontexte, cestovná mapa poukazuje na rozdiel medzi aktuálnymi investíciami do výskumu a vývoja naprieč energeticky náročnými odvetviami a potrebnou sumou na dosiahnutie cieľov EÚ v rokoch 2030 a 2050. Najväčšiu medzeru vidí v nadchádzajúcich investíciách do pilotných zariadení nízkouhlíkových priemyselných technológií a ďalšie zavádzanie už vyspelých technológií.

Dokument definuje nasledovné kľúčové príležitosti:

  • Posúdenie možnosti vytvoriť priemyselnú alianciu alebo podobnú platformu zameranú na nízkouhlíkové technológie v energeticky náročných priemyselných odvetviach. Synergie s inými výskumnými partnerstvami ako Processes4Planet a Clean Steel Partnership Horizontu Európa by mali byť využité naplno, rovnako ako aj iné nástroje EÚ ako napríklad Innovation Fund a InvestEU.
  • Zjednodušenie špecifických národných odvetvových a medziodvetvových stratégií alebo programov za účasti kľúčových zainteresovaných strán ako súčasť agendy ERA na roky 2022-2024.
  • Založenie spoločenstva praxe pre uľahčenie udeľovania povolení pre prvé nízkouhlíkové zariadenia svojho druhu. Je možné čerpať skúsenosti z podobných prístupov ako European Chips ActRegulatory Hubs Network a odporúčania EÚ o udeľovaní povolení pre zariadenia obnoviteľných energií rovnako ako aj spoločenstvo praxe Hubs4Circularity.
  • Podporovať ďalšie zhodnocovanie duševného vlastníctva rozširovaním prístupu k licencovaniu a prenosu znalostí za účasti priemyslu.
  • Spolupráca s európskymi štandardizačnými organizáciami (CEN/CENELEC) a priemyselnými partnerstvami na identifikácii a vypĺňaní štandardizačných medzier pre inovatívne nízkouhlíkové priemyselné technológie.

Viac informácií:

Zverejnené 13.4.2022, slord