Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová globálna stratégia EÚ v oblasti zdravia a program Horizont EurópaEurópska komisia nedávno zverejnila Globálnu stratégiu EÚ v oblasti zdravia. Táto dlhodobá stratégia poskytuje rámec pre politiky EÚ v oblasti zdravia do roku 2030. Cieľom globálnej stratégie EÚ v oblasti zdravia je „zlepšiť globálnu zdravotnú bezpečnosť a zabezpečiť lepšie zdravie pre všetkých v meniacom sa svete„.

Stratégia obsahuje tri priority na riešenie globálnych výziev v oblasti zdravia, a to:

  • zabezpečiť lepšie zdravie a blahobyt ľudí počas celého života;
  • posilniť zdravotné systémy a dosiahnuť všeobecné zdravotné pokrytie;
  • predchádzať zdravotným hrozbám vrátane pandémií a bojovať proti nim, pričom sa uplatní prístup „jedno zdravie“.

Výskum je v stratégii popri digitalizácii a kvalifikovanej pracovnej sile označený za jeden z troch kľúčových faktorov, ktoré umožňujú zlepšiť zdravie. V stratégii sa tiež predpokladá, že globálne zdravie sa stane prioritou vo všetkých príslušných programoch financovania z rozpočtu EÚ vrátane programu Horizont Európa a programu EU4Health.

Niekoľko hlavných zásad novej stratégie sa konkrétne týka aj výskumu a financovania výskumu a spolupráce s konkrétnymi regiónmi vrátane zabezpečenia vývoja inovatívnych vakcín, liečby a diagnostiky (s financovaním z programu Horizont Európa a partnerstva EÚ – Afrika v oblasti globálneho zdravia (EDCTP3). Pokiaľ ide o spoluprácu v indo-pacifickom regióne, predpokladá sa, že EÚ posilní spoluprácu v oblasti výskumu prenosných chorôb v kontexte výskumného programu Horizont Európa.
V stratégii sa zdôrazňuje, že výskum je kľúčovým faktorom pre zlepšenie zdravia, a navrhuje sa „výskumná akcia pre globálne zdravie“ s niekoľkými smermi činnosti. Jedným z nich je rozšírenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v súlade s nedávnym oznámením Komisie „Globálny prístup k výskumu a inováciám„. Spomína sa aj rozšírenie a posilnenie globálnych výskumných partnerstiev a sietí klinických skúšok s cieľom riešiť nové a vznikajúce patogény a zabezpečiť včasné protiopatrenia.
Nová stratégia pravdepodobne ovplyvní budúce pracovné programy programu Horizont Európa a bude v nich figurovať ako politická hnacia sila pre príslušné výzvy a témy.

Viac informácií:

Zverejnené 9.1.2023, slord