Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová správa mapuje stav výskumu o súčasnom antisemitizme a živote ŽidovV rámci stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu a podporu židovského života sa Európska komisia (EK) zaviazala vytvoriť v spolupráci s členskými štátmi EÚ a výskumnou komunitou európske výskumné centrum pre súčasný antisemitizmus a židovský život a kultúru.

Metodika štúdie vychádza z Európskeho židovského výskumného archívu (EJRA) – jedinej komplexnej databázy obsahujúcej práce vykonané v tejto oblasti od roku 1990 – s cieľom identifikovať kľúčových výskumníkov a inštitúcie a posúdiť, ktoré témy a krajiny majú väčší alebo menší výskumný záber.

V správe sa zdôrazňuje význam náboru, odbornej prípravy a udržania výskumných pracovníkov pre túto oblasť, zvyšovania kvality výskumu, budovania silnejších väzieb medzi výskumnými pracovníkmi a zlepšovania prepojenia medzi výsledkami výskumu a politickými iniciatívami.

V správe sa dospelo k záveru, že táto oblasť má v súčasnej podobe obmedzenú štruktúru alebo súdržnosť a málo prostriedkov na konsolidáciu.

V reakcii na to obsahuje kľúčové odporúčania týkajúce sa toho, čo by malo výskumné centrum robiť a ako by malo byť štruktúrované, aby čo najlepšie podporovalo túto oblasť.

Napríklad by centrum malo :

  • dohliadať na programy stáží pre mladých výskumníkov;
  • pracovať na vytvorení nových akademických pozícií;
  • zrealizovať letné diplomové programy v tejto oblasti.

Slovensko

EJRA obsahuje záznamy o 3 571 publikovaných položkách a z výskumu vyplýva, že Slovensko prispieva 99 položkami. Každá položka je tiež označená jednou zo siedmich vzájomne sa vylučujúcich hlavných tém :  Antisemitizmus; Kultúra a dedičstvo; Demografia a migrácia; Vzdelávanie; Holokaust a pamäť; identita a komunita; a „iné.“ Skúmanou témou na Slovensku je antisemitizmus, ktorému sa venovali 2 výskumníci. Potvrdzuje všeobecné zistenie správy za rok 2020, že počet položiek na krajinu sa zvyšuje v závislosti od veľkosti židovskej populácie v danej krajine, čo v prípade Slovenska predstavuje 2600 Židov.

Výskumní pracovníci v krajinách s malou židovskou populáciou ako Slovensko nesú neprimerane veľkú časť záťaže terénneho výskumu. Príkladom je Peter Salner, vedúci výskumný pracovník Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, jeden z dvoch členov vzorky špecializujúcich sa na Slovensko. Je autorom 22 položiek EJRA o Slovensku čo predstavuje 30% všetkých položiek EJRA o Slovensku

Inštitút pre výskum židovskej politiky (Institute for Jewish Policy Research – JPR) bol oslovený, aby posúdil potrebu takéhoto centra a vypracoval o nej správu, vrátane výskumu situácie v tejto oblasti z hľadiska tém, geografie, zapojených jednotlivcov a inštitúcií.

Inštitút pre výskum židovskej politiky poznamenal kľúčové zistenia :

  • Oblasť sa neprimerane zameriava na antisemitizmus a holokaust a pomerne málo sa venuje kľúčovým otázkam, ako život Židov v súčasnosti, ich vzdelávanie, kultúra, židovská identita a demografia.
  • Počet výskumníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú celú svoju kariéru, je prinajlepšom skromný a sú rozptýlení vo viacerých disciplínach.
  • Hoci na mnohých európskych univerzitách pôsobia akademici a katedry zamerané na židovské štúdiá, nikde na kontinente neexistuje inštitucionalizovaná oblasť výskumu „súčasného života Židov.“
  • Neexistujú dôkazy o systematických a organizovaných celoeurópskych organizačných formách, ktoré by spájali výskumníkov zaoberajúcich sa štúdiom súčasného židovského života; tí fungujú zväčša nezávisle jeden od druhého.

Viac informácií :

Správa Komisie

Zverejnené : 2.5. 2023, slord