Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová správa o stave digitálneho desaťročia EÚNovo vydaná správa o stave digitálneho desaťročia ponúka dôkladnú analýzu pokroku smerom k digitálne suverénnejšej, odolnejšej a konkurencieschopnejšej únii. Správa sa zaoberá cieľmi Európy do roku 2030 v rámci štyroch kľúčových oblastí: digitálne zručnosti, digitálna infraštruktúra, digitalizácia podnikov vrátane využívania umelej inteligencie a digitalizácia verejných služieb. Okrem toho monitoruje Európsku deklaráciu o digitálnych právach a zásadách, pričom zdôrazňuje prístup k digitálnej transformácii zameranej na človeka.

Kľúčové zistenia v správe 2023 naznačujú niektoré výzvy, ktoré čakajú Európu. Optické siete pokrývajú len 56 % domácností a zavádzanie 5G stále nespĺňa očakávania koncových používateľov. Okrem toho sú potrebné značné investície do digitálnych infraštruktúr a odvetví, ako je výroba polovodičov, v ktorých chce EÚ zdvojnásobiť svoj podiel na svetovom trhu. Digitalizácia podnikov tiež zaostáva za stanovenými cieľmi, pričom sa predpokladá, že do roku 2030 bude cloudové služby využívať len 66 % podnikov a medzi malými a strednými podnikmi existujú značné rozdiely v intenzite digitalizácie. Pozoruhodné je, že hoci počet jednorožcov so sídlom v EÚ vzrástol, v porovnaní s USA a Čínou naďalej pretrváva výrazný rozdiel.

Digitalizácia verejného sektora napreduje a mnohé členské štáty sa blížia k úplnej digitalizácii služieb a dostupnosti elektronických zdravotných záznamov. Rozvoj digitálnych zručností stále zaostáva, pričom prognózy ukazujú, že do roku 2030 bude mať základné digitálne zručnosti len 59 % obyvateľstva. V tejto správe sa zdôrazňuje význam hodnôt a zásad v online spoločnostiach, pričom EÚ zohráva priekopnícku úlohu pri podpore bezpečného, chráneného a ľudsky orientovaného digitálneho sveta. Sleduje sa úsilie o udržateľný digitálny prechod, pričom sa kladie dôraz na ekologickejšie digitálne riešenia a znižovanie vplyvu na životné prostredie.

Napokon, kľúčové pre program Digitálna dekáda 2030medzinárodné partnerstvá, v rámci ktorých sa nadviazala spolupráca s Japonskom, Južnou Kóreou, Singapurom, USA a Indiou.

Slovensko

V správe „Digital Decade Country Report 2023: Slovakia“ sa jasne zdôrazňuje potenciál Slovenska v digitálnej oblasti, ale aj jeho existujúce medzery pri porovnávaní s priemerom EÚ. Hoci Slovensko urobilo značné pokroky v oblastiach, ako je pokrytie 5G, zápasí s dosahovaním univerzálnych digitálnych zručností medzi obyvateľstvom a využívaním veľmi vysokorýchlostných širokopásmových služieb. Takmer polovica obyvateľov Slovenska nemá základné digitálne zručnosti, čo je znepokojujúci údaj vzhľadom na rastúci význam digitálnej gramotnosti v modernej dobe. Pozitívom je aktívne zapojenie Slovenska do projektov IPCEI aj v oblasti mikroelektroniky.

Navyše, napriek národnému plánu pre širokopásmové pripojenie a ďalšiemu úsiliu zostáva miera využívania vysokorýchlostných širokopásmových služieb na Slovensku spolu s pokrytím domácností internetom a podielom žien absolventiek v IT pod priemerom EÚ. Záväzok krajiny k digitálnej transformácii je zrejmý z jej akčného plánu na obdobie 2023 – 2026, ktorý sa zaoberá potrebou posilnenia digitálnych zručností a odborníkov v oblasti IKT. Správa zdôrazňuje, že Slovensko naliehavo potrebuje odstrániť digitálnu priepasť, najmä v podnikoch s čím by nám mohli pomôcť Európske centrá digitálnych inovácií. Stanovenie tejto priority spolu s urýchlením úsilia v oblasti infraštruktúry pripojenia je pre Slovensko kľúčové, aby mohlo naplno využiť príležitosti digitálnej éry.

Viac informácií

Zverejnené 26.10.2023, slord