Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová správa ukazuje, že ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené v oblasti výskumu a inováciíPočet študentiek a absolventiek na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni sa v posledných rokoch stabilne zvyšuje. Ženy sú však stále nedostatočne zastúpené v zamestnaniach v oblasti výskumu a inovácií. Toto sú niektoré kľúčové zistenia zo správy Európskej komisie She Figures 2021, ktorá od roku 2003 monitoruje pokrok v oblasti rodovej rovnosti vo výskume a inováciách v Európskej únii a mimo nej.

V správe She Figures 2021 sa zdôrazňuje, že v priemere je na bakalárskych a magisterských programoch viac žien ako mužov medzi študentmi (54 %) i medzi absolventmi (59 %) a pomer na doktorandskej úrovni je takmer rovnaký (48 %).

Ešte stále však pretrvávajú rozdiely medzi študijnými odbormi. Napríklad ženy stále predstavujú menej ako štvrtinu absolventov doktorandského štúdia v oblasti IKT (22 %), zatiaľ čo v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti predstavujú 60 % a v pedagogických smeroch 67 %.

Ženy okrem toho tvoria len asi tretinu výskumných pracovníkov (33 %). Pretrváva ich nízke zastúpenie na najvyššej akademickej úrovni, kde zastávajú približne štvrtinu profesorských pozícií (26 %). Takisto je menej pravdepodobné, že sa ženy zamestnajú ako vedkyne a inžinierky (41 %) a sú nedostatočne zastúpené medzi SZČO ako odborníčky v oblasti vedy, inžinierstva a IKT (25 %).

She Figures sleduje dráhu výskumných pracovníkov a pracovníčok počas ich štúdia a po jeho absolvovaní. Zameriava sa na ich účasť na trhu práce v pozícii výskumných pracovníkov, ich pracovné podmienky, kariérny postup, účasť na rozhodovacích miestach a na výsledky výskumu a inovácií (vrátane vynálezov). K zberu údajov prispievajú štatistickí korešpondenti z členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Na podporu rodovej rovnosti v oblasti výskumu a inovácií sa zameriavajú viaceré únijné politiky a programy financovaniaOznámením o novom Európskom výskumnom priestore z roku 2020 obnovila Komisia svoj záväzok týkajúci sa rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v oblasti výskumu a rozšírila existujúce priority a iniciatívy.

Programom Horizont Európa sa okrem toho zintenzívnila podpora rodovej rovnosti vo výskume a inováciách prostredníctvom týchto opatrení:

  • nové kritérium oprávnenosti na financovanie z programu Horizont Európa, podľa ktorého musia mať verejné orgány, výskumné organizácie a vysoké školy plán rodovej rovnosti,
  • začlenenie rodového rozmeru do oblasti výskumu a inovácií ako štandardnej požiadavky v rámci celého programu,
  • financovanie opatrení na podporu rozvoja plánov rodovej rovnosti vo všetkých členských štátoch EÚ a pridružených krajinách a na realizáciu politického programu Európsky výskumný a inovačný priestor,
  • opatrenia a činnosti na podporu rodovej rovnosti v rámci Európskej rady pre inováciu
  • silná podpora vyváženého zastúpenia mužov a žien vo výskumných tímoch

Európska komisia okrem toho schválila aj vyhlásenie z Ľubľany o rodovej rovnosti vo výskume a inováciách.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 1.12.2021, slord