Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová stratégia EÚ pre univerzity a uľahčenie európskej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávaniaEurópska komisia prijala 18. januára 2022 dve nové iniciatívy, ktoré majú významne posilniť úlohu vysokých škôl pri riešení spoločenských výziev v Európe.

Tieto kroky sa uskutočňujú v rámci úsilia Komisie o vytvorenie spoločného Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a prehĺbenie Európskeho výskumného priestoru. Komisia sa snaží zapojiť európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania do všeobecného rozvoja Európy a posilniť tak európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

Jedným z hlavných krokov Komisie je podpora aliancií európskych univerzít, ktorých počet sa do polovice roka 2024 zvýši na 60. V rámci tohto procesu sa v súčasnosti vyvíja nový rámec na zjednodušenie ďalšej nadnárodnej spolupráce medzi univerzitami, nový právny štatút pre univerzitné aliancie.

V novo prijatej európskej stratégii pre univerzity sa zdôrazňuje dôležitá úloha inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré prispievajú k obnove a budúcej odolnosti Európy.

V stratégii sa navrhujú opatrenia na podporu univerzít pri dosahovaní týchto cieľov:

  1. Posilniť európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu;
  2. upevniť univerzity pomocou podporných opatrení zameraných na akademickú a výskumnú kariéru, kvalitu a relevantnosť zručností pre budúcnosť, rozmanitosť, inklúziu, demokratické postupy, základné práva a akademické hodnoty;
  3. Posilniť postavenie univerzít ako kľúčových aktérov zmien v rámci dvojitého ekologického a digitálneho prechodu;
  4. posilniť univerzity ako hnaciu silu globálnej úlohy a vedúceho postavenia EÚ.

Táto stratégia slúži ako základ pre ďalší dialóg medzi Európskou úniou, členskými štátmi, sektorom vysokoškolského vzdelávania a občianskou spoločnosťou.

Komisia okrem toho prijala návrh odporúčania Rady, ktoré má umožniť užšiu a intenzívnejšiu spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Jeho zámerom je uľahčiť spoločné, nadnárodné programy a činnosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zlúčiť spoločné zdroje a poskytovať spoločné diplomy. Rada Európskej únie preto musí prijať takéto odporúčanie, aby vyzvala členské štáty na prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni a poskytla pevný základ pre nadnárodnú spoluprácu medzi univerzitami.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 21.1.2021, slord