Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nová výskumná infraštruktúra pre aerosóly, oblaky a stopové plynyEurópska komisia prijala novú výskumnú infraštruktúru v osobitnej právnej forme ERIC (Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru ) – táto právna forma uľahčuje zriaďovanie a prevádzku výskumných infraštruktúr európskeho záujmu.

ERIC poskytuje výskumným pracovníkom jednotný vstupný bod pre údaje, ako aj prístup k ich zariadeniam. Myšlienka ERIC spočíva v tom, že uľahčuje prevádzku infraštruktúr v celoeurópskych konzorciách

Novoprijatá infraštruktúra Výskumná infraštruktúra pre aerosóly, oblaky a stopové plyny (ACTRIS)  je v poradí 26. ERIC, ktorý bol prijatý od zavedenia v roku 2009 a vďaka svojmu štatútu ERIC je teraz ACTRIS právne uznaná ako európska výskumná infraštruktúra.

ACTRIS produkuje vysokokvalitné údaje a informácie o krátko žijúcich zložkách atmosféry a o procesoch vedúcich k premenlivosti týchto zložiek v prirodzenej a kontrolovanej atmosfére.

ACTRIS poskytuje prístup k vysokokvalitným službám pre širokú škálu používateľov a zaisťuje potreby na vedecké, technologické a inovačné účely prostredníctvom svojich medzinárodne uznávaných národných zariadení. Národné zariadenia ACTRIS sú rozmiestnené v 17 krajinách, medzi ktorými Slovensko nefiguruje. Svojím záväzkom členovia preukazujú, že výskum atmosféry a kvalita ovzdušia je národnou prioritou minimálne na nasledujúcich päť rokov.

Byť členskou krajinou znamená, že zástupca krajiny môže :

  • pomáhať pri formovaní stratégie;
  • zúčastňovať sa na výskume založenom na poslaní a pripojiť sa k jednotnému hlasu ACTRIS na čele európskeho vedeckého a vzdelávacieho prostredia v oblasti výskumu atmosféry zameraného na aerosóly, oblaky a stopové plyny;
  • mať otvorený prístup k prístrojom, odborným znalostiam, možnostiam odbornej prípravy a službám správy údajov.

Cieľom systému ACTRIS je zvýšiť excelentnosť v oblasti pozorovania a výskumu systému Zeme poskytovaním informácií a poznatkov na vývoj udržateľných riešení, čo povedie k budovaniu účinných environmentálnych politík a stratégií. Spolu s ďalšími európskymi infraštruktúrami environmentálneho výskumu prispieva k novým cieľom Európskeho výskumného priestoru (European Research Area, ERA).

Výhody konzorcia ERIC :

  • Právna spôsobilosť uznávaná vo všetkých krajinách EÚ;
  • Rýchlejší proces vytvorenia medzinárodnej organizácie;
  • Oslobodenie od DPH a spotrebnej dane;
  • ERIC môže prijať vlastné postupy obstarávania, ktoré musia dodržiavať zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže.

 Viac informácií:

Zverejnené : 10. 5. 2023, slord