Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové európske partnerstvá a investície do zelenej a digitálnej transformácieDňa 23. februára Európska komisia navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške takmer 10 miliárd EUR a partneri vyčlenia aspoň rovnakú sumu investícií. Očakáva sa, že tento kombinovaný príspevok zmobilizuje dodatočné investície na podporu dvojakej transformácie a bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na zamestnanosť, životné prostredie i spoločnosť.

Z 10 návrhov nových partnerstiev bude 9 inštitucionálnych partnerstiev založených podľa čl. 187 ZFEÚ. Tieto budú mať formu spoločných (európskych) podnikov (JU). Partnerstvo pre metrológiu sa navrhuje ako iniciatíva založená na článku 185 ZFEÚ. Viac informácií o nových európskych partnerstvách nájdete tu.

Cieľom navrhovaných inštitucionalizovaných európskych partnerstiev je zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na infekčné choroby, vyvinúť účinné nízkouhlíkové lietadlá pre čisté letectvo, podporovať využívanie obnoviteľných biosurovín pri výrobe energie, zabezpečiť vedúce postavenie Európy v oblasti digitálnych technológií a infraštruktúr a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy.

Navrhované partnerstvá (niektoré z nich vychádzajú z existujúcich spoločných podnikov):

  1. Globálne zdravie EDCTP3 (Global Health EDCTP3): toto partnerstvo prinesie nové riešenia na zníženie zaťaženia infekčnými chorobami v subsaharskej Afrike a posilní výskumné kapacity s cieľom pripraviť sa a reagovať na opätovne sa objavujúce infekčné choroby v subsaharskej Afrike a na celom svete.
  2. Iniciatíva Inovatívne zdravie (Innovative Health Initiative): táto iniciatíva pomôže vybudovať celoeurópsky výskumný a inovačný ekosystém v oblasti zdravia, ktorý uľahčí prenos vedeckých poznatkov do konkrétnych inovácií.
  3. Kľúčové digitálne technológie (Key Digital Technologies): partnerstvo sa zameriava na elektronické súčiastky, ich dizajn, výrobu a integráciu do systémov, ako aj softvér, ktorý riadi ich fungovanie. Hlavným cieľom tohto partnerstva je podporovať digitálnu transformáciu všetkých hospodárskych a spoločenských odvetví a prispievať k cieľom Európskej zelenej dohody, ako aj stimulovať výskum a inovácie smerom k ďalšej generácii mikroprocesorov.
  4. Európa a obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály (Circular Bio-based Europe): toto partnerstvo významne prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy do roku 2030, pripraví pôdu pre klimatickú neutralitu do roku 2050 a zvýši udržateľnosť a obehovosť systémov výroby a spotreby v súlade s Európskou zelenou dohodou. Jeho cieľom je rozvíjať a rozširovať udržateľné získavanie a premenu biomasy na biovýrobky, ako aj podporovať zavádzanie bioinovácií na regionálnej úrovni s aktívnym zapojením miestnych aktérov a s cieľom oživiť vidiecke, pobrežné a okrajové regióny.
  5. Čistý vodík (Clean Hydrogen): toto partnerstvo urýchli rozvoj a zavádzanie európskeho hodnotového reťazca pre čisté vodíkové technológie, čím prispeje k udržateľným, dekarbonizovaným a plne integrovaným energetickým systémom.
  6. Čisté letectvo (Clean Aviation): týmto partnerstvom sa urýchľuje vývoj a zavádzanie disruptívnych výskumných a inovačných riešení a letecká doprava sa tak dostáva na cestu ku klimatickej neutralite.
  7. Európske železnice (Europe’s Rail): toto partnerstvo urýchli vývoj a zavádzanie inovačných technológií, najmä digitálnych a automatizovaných, aby sa dosiahla radikálna transformácia železničného systému a splnili ciele Európskej zelenej dohody.
  8. Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (Single European Sky ATM Research 3): cieľom iniciatívy je urýchliť technologickú transformáciu manažmentu letovej prevádzky v Európe, zosúladiť ho s digitálnym vekom, urobiť z európskeho vzdušného priestoru najefektívnejší a najekologickejší vzdušný priestor vo svete a podporiť konkurencieschopnosť a oživenie európskeho odvetvia letectva po kríze spôsobenej koronavírusom.
  9. Inteligentné siete a služby (Smart Networks and Services): toto partnerstvo podporí technologickú suverenitu inteligentných sietí a služieb v súlade s novou priemyselnou stratégiou pre Európu, novou stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ a súborom nástrojov 5G.
  10. Metrológia (Metrology): partnerstvo je zamerané na urýchlenie celosvetového vedúceho postavenia Európy v metrologickom výskume a vytvorenie autonómnych európskych metrologických sietí zameraných na podporu a stimuláciu nových inovatívnych produktov, reagovanie na spoločenské výzvy a umožnenie účinného navrhovania a vykonávania právnych predpisov a noriem podporujúcich verejné politiky.

Súvislosti

Európske partnerstvá sú koncepcie, ktoré umožňuje nový program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027 Horizont Európa. Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj a zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach. Prispejú aj k cieľom Európskej zelenej dohody a posilnia Európsky výskumný priestor (ERA). Partnerstvá sú otvorené širokej škále verejných a súkromných partnerov, ako sú priemyselné subjekty, univerzity, výskumné organizácie, subjekty s verejnoprospešným poslaním na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni a organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií a mimovládnych organizácií.

Celú tlačovú správu EK nájdete tu.

Viac informácií: