Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové informačné publikácie pre štipendistov/štipendistky a zamestnancov/zamestnankyne MSCAEurópska komisia a Európska výkonná agentúra pre výskum (REA) zverejnili nové praktické informačné príručky pre výskumných pracovníkov a zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na projektoch podporovaných akciami Marie Skłodowska-Curie v rámci programu Horizont Európa.

Publikácie sú určené pre:

 1. Všetkých štipendistov MSCA (všeobecné informácie)

  • Dokument poskytuje (okrem iného) prehľad práv a povinností štipendistov MSCA, najmä pokiaľ ide o podmienky zamestnania, integritu a excelentnosť

 2. Začínajúcich výskumných pracovníkov v rámci doktorandských sietí (Doctoral networks)

  • Dokument poskytuje informácie pre štipendistov MSCA o podmienkach menovania a odmeňovania štipendistov

 3. Výskumných pracovníkov v počiatočnom štádiu doktorandského štúdia a výskumných pracovníkov po doktorandskom štúdiu v projektoch COFUND

  • Dokument dopĺňa informácie o podmienkach menovania a odmeňovania

 4. Výskumníkov vo výskume a inováciách v projektoch výmeny zamestnancov (Staff Exchanges projects)

  • Dokument dopĺňa informácie o podmienkach a financovaní vyslania

V publikovaných príručkách sa štipendisti môžu dozvedieť informácie  o nasledujúcich aspektoch:

 • podmienky oprávnenosti
 • práva štipendistov a zamestnancov vrátane:

  • podmienok prijímania, vysielania a zamestnávania
  • asistenčných a informačných služieb
  • dojednania o hosťovaní a dohľade
  • kariérneho rozvoja a poradenských činností
  • mechanizmov podávania sťažností a kontaktných miest

 • finančných príspevkoch
 • podmienky na vykonávanie vyslania
 • prierezové otázky súvisiace so štipendiom, ktoré pokrývajú témy ako:

  • otvorená veda a zodpovedný výskum a inovácie
  • inklúzia a rodová rovnosť
  • udržateľný výskum a Zelená charta MSCA
  • etika a integrita výskumu
  • pozastavenie platnosti zmluvy a dohody o čiastočnom úväzku
  • práva duševného vlastníctva a dôvernosť
  • komunikácia, šírenie a využívanie
  • zahraničné zásahy do výskumu a inovácií

 • informácie o dotazníkoch po ukončení štipendijného pobytu
 • možnosti po skončení štipendia MSCA
 • užitočné odkazy a zdroje

Špecifická príručka informácií pre výskumníkov, ktorí získali postdoktorandské štipendium MSCA, (MSCA Postdoctoral Fellowship) bude uverejnená v blízkej budúcnosti. Pre viac informácií o MSCA kontaktujte prosím pani Zuzanu Reptovú, Národný kontaktný bod pre akcie Marie Skłodowska-Curie na Slovensku.

Viac informácií o publikáciách MSCA nájdete na tejto stránke.

Zverejnené 03.10. 2023, slord