Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové kompetenčné centrum JRC pre participatívnu a poradnú demokraciuEurópska komisia dňa 6. októbra 2021 vo svojom Spoločnom výskumnom centre (JRC) spustila nové kompetenčné centrum pre participatívnu a poradnú demokraciu. Toto kompetenčné centrum bude podporovať partnerstvá a poskytovať usmernenia, nástroje a zdroje na posilnenie zapojenia občanov do politiky.

Nárast počtu občianskych zhromaždení, porôt a panelov v posledných rokoch v Európe ukázal, že občania si čoraz viac žiadajú účasť na tvorbe zákonov a verejných politík a že táto účasť je kľúčom k budovaniu dôvery v inštitúcie a posilňovaniu demokracie ako celku.

Kompetenčné centrum bolo zriadené s cieľom pomôcť inštitúciám a organizáciám EÚ v celej Európe budovať ich kapacity na podporu projektov a politík v oblasti participatívnej alebo poradnej demokracie. V súčasnosti už pracuje na niekoľkých pilotných projektoch, od zelených miest až po riešenia mobility budúcnosti.

Kompetenčné centrum podporuje prioritu Komisie, ktorou je nový impulz pre európsku demokraciu. Cieľom Komisie je posilniť úlohu Európanov pri rozhodovaní prostredníctvom iniciatív, ako Konferencia o budúcnosti Európy a Akčný plán pre európsku demokraciu.

Nové kompetenčné centrum riadené JRC bude pracovať na:

  • politickom poradenstve vrátane poradenstva a praktickej podpory pre tvorcov politík pri spoluvytváraní a riadení ich opatrení v oblasti účasti občanov ;
  • budovaní vlastných kapacít, a to aj prostredníctvom vzdelávacích podujatí ;
  • experimentovaní vrátane pilotných aktivít zapojenia občanov s cieľom experimentovať a inovovať nové metódy ;
  • archíve poznatkov a databáze organizácií a projektov zapojenia občanov v EÚ, ako aj súbory nástrojov na zapojenie občanov do vedy a tvorby politík ;
  • vytváranie sietí vrátane platformy pre tvorcov politík a výskumných pracovníkov, ktorí sa môžu spájať a diskutovať o svojich skúsenostiach.

Okrem ponuky vedomostí, zdrojov a nástrojov kompetenčné centrum poskytuje aj virtuálne priestory (akým je platforma pre zapojenie občanov) a fyzické priestory (akým je kolaboratívny priestor JRC) na výmenu nápadov. Bude združovať odborníkov a odborníčky z praxe, aby spolupracovali v rámci celej EÚ.

Kompetenčné centrum tiež vytvorí rámec na hodnotenie zapojenia občanov a poradnej demokracie vrátane rozsahu, v akom sa tieto postupy presadzujú v celej EÚ.

JRC koordinuje viacero kompetenčných centier, z ktorých každé sa zameriava na poskytovanie analytických nástrojov a združovanie odborných znalostí v príslušnej oblasti. Centrá ponúkajú kurzy odbornej prípravy v oblasti používania nástrojov na tvorbu politík, poskytujú poradenstvo pri výbere nástrojov a tiež priamo spolupracujú s politickými oddeleniami Komisie pri uplatňovaní nástrojov na riešené politické problémy.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Zverejnené 14.10.2021, slord