Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové metodiky a inovácie: Najdôležitejšie informácie z technickej správy EIC 2023Európska rada pre inovácie (EIC) predstavila dlho očakávanú správu o technológiách za rok 2023, ktorá ponúka komplexný pohľad na technologické trendy, ktoré majú nanovo definovať európske inovačné prostredie. Správa prináša detailný prehľad projektov financovaných z EIC, ktoré sa venujú doteraz novým témam. Zároveň sa sústredí na najnovšie trendy v rámci 10-tich EIC portfólií. Kancelária SLORD si pre Vás pripravila krátke zhrnutie najzaujímavejších zistení z tejto správy.

Jadrom správy je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť čistých technológií. S rastúcimi globálnymi environmentálnymi výzvami sa Cleantech ukazuje ako perspektívna oblasť, ktorá spája udržateľnosť s najmodernejšími technologickými inováciami. Správa EIC sa v rámci Cleantech zaoberá niekoľkými dôležitými oblasťami. Oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva sa ukazuje ako kľúčová, pričom sa zameriava na potrebu udržateľných poľnohospodárskych postupov a výroby potravín v ére rastúcej globálnej populácie a meniacich sa klimatických modelov. Zdôrazňujú sa inovácie podporujúce ochranu vody, ekologické poľnohospodárstvo a zvýšenie výnosov.

Ďalej správa prechádza do oblasti stavebníctva, pričom zdôrazňuje význam metodík ekologického stavebníctva. Tieto inovatívne prístupy sú prísľubom odolnej a energeticky účinnej infraštruktúry, pričom sa zabezpečí minimálna environmentálna stopa. Paralelne sa do popredia dostáva oblasť skladovania energie. Vzhľadom na to, že sektor obnoviteľných zdrojov energie je na vzostupnej trajektórii, správa zdôrazňuje inovácie v oblasti pokročilých batériových technológií a skladovanie energie v sieťovom rozsahu, ktoré majú priniesť revolúciu v spotrebe a distribúcii energie.

Zdôrazňuje sa aj transformačný potenciál obnoviteľných palív a chemikálií, pričom EIC presadzuje prechod od riešení založených na fosílnych palivách k udržateľným biopalivám a ekologickým chemikáliám. Na záver diskusie o čistých technológiách sa správa zaoberá budúcnosťou dopravy a mobility a predstavuje svet poháňaný čistými, účinnými a prepojenými riešeniami mobility, od elektrických vozidiel až po inteligentné systémy verejnej dopravy.

V oblasti udržateľnej energie je ústredným bodom správy ekologická výroba vodíka. Súčasné najmodernejšie metódy sa v prevažnej miere spoliehajú na elektrolýzu vody. Vzhľadom na to, že globálne spoločenstvo sa snaží o dosiahnutie udržateľnejších a účinnejších zdrojov energie, je pochopenie a potenciálne zlepšenie týchto metód kľúčové.

Okrem čistých technológií správa EIC ponúka aj pohľad na kvantovú výpočtovú techniku, digitálny priemysel, zdravotnícke technológie a rozsiahly výskum vesmíru. Za osobitnú pozornosť stojí dôraz na kvantové technológie, ktoré signalizujú monumentálny posun vo výpočtových schopnostiach s ďalekosiahlymi dôsledkami v rôznych odvetviach.

Správa o technológiách EIC 2023 vo svojej podstate opisuje trajektóriu udržateľnej a technologicky silnej európskej budúcnosti.

Zverejnené 31.10.2023, slord