Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové oddelenie Európskej rady pre inovácie v rámci Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácieEurópska komisia reorganizovala svoje Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD) s cieľom zabezpečiť lepší dohľad nad Európskou radou pre inovácie (European Innovation Council, EIC), pričom z novej organizačnej schémy zverejnenej pred dvomi týždňami vyplýva, že riadenie programu financovania inovácií bolo presunuté do nového útvaru.

Oddelenie bude pôsobiť v rámci riaditeľstva pre Európsky výskumný priestor a inovácie, ktoré vedie Anna Panagopoulou.

Podľa zdrojov z Komisie sa touto zmenou uznáva politický význam rozširovania technologických spoločností a zabezpečenia toho, aby Európa budovala svoje kapacity v oblasti prenosu technológií z laboratória na trh.

To bol cieľ bývalej komisárky EÚ pre výskum a inovácie, Mariye Gabriel, ktorá pred svojou rezignáciou začiatkom tohto mesiaca pracovala na pláne, ako do Európy prilákať talenty z oblasti deep-tech. 

Na podporu tohto cieľa má EÚ v úmysle prevziať aktívnejšiu úlohu pri poskytovaní pomoci pri rozširovaní podnikov prostredníctvom opatrení zahŕňajúcich zlepšenie prístupu k financovaniu pre startupy, zjednodušenie pravidiel pre kótovanie na verejných burzách cenných papierov, aktualizácie podmienok pre tzv. regulatory sandboxes (kontrolované prostredia, v ktorých môžu spoločnosti testovať svoje produkty a služby a zároveň spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi), poskytnutie odbornej prípravy v oblasti deep-tech pre 1 milión ľudí a zavedenie jasnejšej terminológie a ukazovateľov v oblasti inovácií.

Od chvíle, keď túto myšlienku pre EIC po prvýkrát vyslovil predchodca komisárky Gabriel, Carlos Moedas, sa program stal ústredným prvkom stratégie EÚ na zvýšenie investícií do nových vyspelých technológií a ich rozširovania.

Pred reorganizáciou bola EIC plne riadená Výkonnou agentúrou pre Európsku radu pre inovácie a MSP (EISMEA), ktorá je zodpovedná aj za iné programy na podporu MSP. Na časti EIC bude teraz dohliadať priamo Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie (DG RTD), pričom Keith Sequeira, ktorý viedol riadenie v EISMEA, povedie nové oddelenie EIC na DG RTD.

Zmeny tiež signalizujú, že podpora investícií do deep-tech bude v rokovaniach o nasledujúcom, 10. rámcovom programe EÚ pre výskum, ktorý v roku 2028 nahradí program Horizont Európa, významná.

Zmena v riadení prichádza po mesiacoch fám, že Komisia chce sprísniť kontrolu nad fondom EIC vo výške 10 miliárd EUR. Veľká časť tohto fondu, 7 miliárd EUR, je vyčlenená na program EIC Accelerator, prostredníctvom ktorého Komisia zrealizuje priame kapitálové investície do startupov. To viedlo k rozporom s Generálnym riaditeľstvom EK pre rozpočet, ktoré vyjadrilo obavy, že Komisia riadením programu na seba berie riziko vzhľadom na svoje obmedzené odborné znalosti v oblasti vykonávania náležitej starostlivosti a posudzovania toho, ktoré startupy sú vhodnými investíciami.

V dôsledku tohto tlaku má správca fondu AlterDomus so sídlom v Luxembursku v septembri prevziať riadenie fondu Accelerator.

S cieľom ďalej stabilizovať situáciu Komisia v marci vymenovala Michiela Scheffera, bývalého člena Výboru regiónov EÚ, za šéfa správnej rady EIC.

Popri novom oddelení EIC na riaditeľstve Anny Panagopoulou Komisia zriadila spoločné oddelenie pre výskumné infraštruktúry a otvorenú vedu. Riaditeľstvo má aj dvoch nových poradcov, ktorí sa budú zaoberať kariérou v oblasti výskumu a prístupom k financovaniu inovácií.

Zmeny v riaditeľstve Anny Panagopoulou nastali niekoľko mesiacov po tom, ako sa Marc Lemaitre stal generálnym riaditeľom DG RTD. Podľa zdrojov mal Lemaitre od svojho vymenovania vo februári rozsiahle stretnutia so zamestnancami a pripravuje zásadnejšie zmeny na pracovných miestach v DG RTD, ktoré majú odrážať jeho vlastnú víziu budúcnosti politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Prevzaté zo Science|Business, zverejnené 31.5.2023, slord