Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové štúdie o autorských právach EÚ a právnych predpisoch EÚ v oblasti údajov a digitálnych technológiíEurópska komisia zverejnila štyri nové štúdie o autorských právach EÚ a právnych predpisoch EÚ v oblasti údajov a digitálnych technológií.

1) Štúdia o autorskom práve a súvisiacich právach EÚ a o prístupe k vedeckým publikáciám a ich opakovanom použití vrátane otvoreného prístupu – výnimky a obmedzenia, stratégie zachovania práv a právo na sekundárne publikovanie.

V tejto štúdii sa analyzuje úloha, ktorú zohrávajú pravidlá EÚ v oblasti autorských práv pri umožňovaní alebo sťažovaní prístupu k vedeckým publikáciám a ich opakovaného použitia, a to aj prostredníctvom otvoreného prístupu. Východiskom sú prepojené, ale odlišné pojmy prístupu a opakovaného použitia. V štúdii sa skúmajú možnosti opakovaného použitia, ktoré umožňujú výnimky a obmedzenia autorských práv uznané v súčasnom právnom rámci. Skúma tiež rámec základných práv, ktorý je ich základom. Uvažuje o dvoch spôsoboch uľahčenia prístupu k vedeckým publikáciám: prostredníctvom nelegislatívnych a legislatívnych prostriedkov. Na základe analýzy štúdia vyvodzuje závery vo forme legislatívnych a nelegislatívnych odporúčaní.

Odkaz na stiahnutie

2) Štúdia o autorských a súvisiacich právach EÚ a o prístupe k údajom a ich opakovanom použití

Právne predpisy EÚ v oblasti autorského práva, súvisiacich práv a práv k databázam sui generis môžu mať veľký vplyv na prístup k dátovým zdrojom pre vedecký výskum a na dostupnosť údajov, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov. Na vytvorenie rámca pre autorské práva a súvisiace práva, ktorý ponúka vhodný prístup k údajom a možnosti ich opakovaného použitia pre vedecký výskum, je potrebné identifikovať potenciálne prekážky a výzvy, ktoré môžu vyplynúť z právnych predpisov EÚ v oblasti autorských práv a súvisiacich práv a zodpovedajúcej správy práv. V tejto štúdii sa analyzuje interakcia medzi právnymi predpismi o autorskom práve a súvisiacich právach a prístupom k údajom a ich opakovaným použitím na účely vedeckého výskumu. Navrhuje legislatívne a nelegislatívne opatrenia na zlepšenie súčasného regulačného rámca EÚ.

Odkaz na stiahnutie

3) Štúdia o smernici o otvorených údajoch, správe údajov a zákone o údajoch a ich možnom vplyve na výskum

Táto štúdia analyzuje možný vplyv troch hlavných legislatívnych nástrojov európskej stratégie pre údaje (smernica o otvorených údajoch, zákon o správe údajov a navrhovaný zákon o údajoch) na oblasť výskumu, najmä na organizácie vykonávajúce výskum a organizácie financujúce výskum. Uskutočňuje sa to na pozadí realizovanej európskej politiky otvorenej vedy, v rámci ktorej je hlavným podujatím vývoj európskeho cloudu otvorenej vedy (EOSC). Hoci je v tejto fáze ťažké posúdiť vplyv, v štúdii sa identifikujú a odporúčajú kľúčové právne otázky, ktoré je potrebné vyriešiť. Tie súvisia s nejednoznačnosťou rozsahu uplatňovania na výskumné údaje, výkladom ustanovení a súladom medzi nástrojmi z hľadiska politiky otvorenej vedy v oblasti výskumu.

Odkaz na stiahnutie

4) Štúdia o zákone o digitálnych službách a zákone o digitálnych trhoch a ich možnom vplyve na výskum

Štúdia poskytuje analýzu možného vplyvu navrhovaného zákona o digitálnych službách a navrhovaného zákona o digitálnych trhoch na výskum a činnosť zainteresovaných strán v oblasti výskumu a poskytuje odporúčania, ako tieto legislatívne nástroje a ich vykonávanie lepšie prispôsobiť výskumníkom.

Odkaz na stiahnutie

Zverejnené 8.8.2022, slord