Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové usmernenia pre zhodnocovanie poznatkov vo výskume a inováciáchDňa 9. augusta 2022 Európska komisia prijala návrh odporúčania Rady EÚ o hlavných zásadách zhodnocovania poznatkov s cieľom zvýšiť spoločenskú a hospodársku hodnotu poznatkov a transformovať údaje a výsledky výskumu na udržateľné produkty a riešenia.

Tento dokument zosúladí politické zásady a opatrenia pre politických zástupcov na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni s cieľom maximalizovať transformáciu výsledkov výskumu a inovácií na riešenia prospešné pre spoločnosť.

Zvýšenie zhodnocovania znalostí je nevyhnutné na rýchle poskytovanie nových riešení globálnych výziev a príležitostí vytvorených v rámci ekologickej a digitálnej transformácie. Odhaduje sa napríklad, že polovica celosvetového zníženia emisií CO2 do roku 2050 bude musieť pochádzať z technológií, ktoré sú v súčasnosti vo fáze demonštrácie alebo prototypu.

Využitie plnej hodnoty duševných aktív vytvorených v rámci činností v oblasti výskumu a inovácií si vyžaduje, aby organizácie vykonávajúce takéto činnosti spravovali duševné aktíva v širšom zmysle, a to tak tie, ktoré možno právne chrániť (patenty, autorské práva, ochranné známky atď.), ako aj iné duševné aktíva, ktoré by sa mohli využiť pri valorizačných činnostiach (napr. údaje, know-how, prototypy, procesy, postupy, technológie, vynálezy, softvér atď.) V hlavných zásadách sa tiež odporúča vypracovať stratégie riadenia a podporovať zručnosti na plné využitie duševného vlastníctva.

Hlavné zásady budú naďalej zahŕňať všetkých relevantných aktérov výskumného a inovačného ekosystému a budú sa týkať celého rozsahu duševných aktív vytvorených výskumom a inováciami.

Očakávané odporúčanie Rady, ktoré sa má prijať koncom tohto roka, je míľnikom v napĺňaní nových cieľov Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Usmerňujúce zásady pre zhodnocovanie znalostí budú ďalej podporené dvoma kódexmi postupov – pre inteligentné využívanie duševného vlastníctva a pre výskumných pracovníkov v oblasti štandardizácie.

Nové odporúčanie nahradí odporúčanie Komisie z roku 2008 o riadení duševného vlastníctva pri činnostiach súvisiacich s prenosom znalostí a kódex postupov pre univerzity a iné verejné výskumné organizácie.

Viac informácií:

Zverejnené 10.8.2022, slord