Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové výzvy Výskumného fondu pre uhlie a oceľVýskumný fond pre uhlie a oceľ (Research Fund for Coal and Steel – RFCS) je program EÚ na podporu výskumu a demonštračných projektov v uhoľnom a oceliarskom sektore. RFCS každoročne podporuje projekty, ktorých príjemcami sú univerzity, výskumné centrá a súkromné spoločnosti.

Program RFCS má tieto výskumné ciele:

  • V prípade uhlia podporuje spravodlivú transformáciu uhoľného sektora a regiónov; zlepšuje zdravie a bezpečnosť a minimalizuje environmentálne vplyvy uhoľných baní v transformácii.
  • V prípade ocele prispieva k novým, udržateľným a nízko uhlíkovým procesom výroby a úpravy ocele; pokročilým akostiam ocele a aplikáciám; zachovaniu zdrojov, ochrane životného prostredia a obehovému hospodárstvu; a riadeniu pracovnej sily a pracovných podmienok.

Program RFCS prispieva k európskemu partnerstvu Čistá oceľ (Clean Steel Partnership), ktoré sa nedávno spustilo v rámci programu Horizont Európa, a má zásadný význam pre európsky oceliarsky priemysel. Partnerstvo pomôže transformácii tohto strategického odvetvia smerom k ekologickému, digitálnemu a obehovému prechodu. Okrem toho prispeje aj k tomu, aby sa európsky oceliarsky priemysel stal ešte konkurencieschopnejším v celosvetovom meradle, a to udržateľným spôsobom. Program RFCS je kľúčový aj pre uhoľný sektor, aby počas postupného ukončovania ťažby uhlia nezostali uhoľné regióny v prechode pozadu.

K tradičnej každoročne zverejňovanej výzve Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (RFCS) pribudli dve ďalšie výzvy s celkovým rozpočtom 142 miliónov EUR. Celkový rozpočet kombinuje rozpočet na rok 2022 a nevyčerpaný rozpočet dostupný od roku 2021. Je rozdelený medzi dve výzvy nazvané „Big Ticket“, týkajúce sa ocele a uhlia:

  • Výzva „Big Tickets“ na oceľ má rozpočet 104 mil. EUR. Pokrýva pilotné a demonštračné projekty pre prelomové technológie výroby čistej ocele, ako je zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka, intenzifikácia procesov a CO2 neutrálna redukcia železnej rudy.
  • Výzva „Big Tickets“ v oblasti uhlia má rozpočet 38 miliónov EUR. Zahŕňa pilotné a demonštračné projekty podporujúce opätovné využitie uzavretých uhoľných baní, ako je monitorovanie baní, vody alebo pôdy, ako aj úprava a obnova, spracovanie odpadu a hlušiny, energetické zhodnocovanie a monitorovanie emisií metánu a recyklácia materiálov vrátane zhodnocovania kritických surovín.

Ak sa chcete dozvedieť viac a prihlásiť sa do výziev, navštívte Funding and tenders portál.

Termín na podávanie žiadostí: do 3. mája 2022 do 17.00 hod.

Výzvy „Big Tickets“, ktoré sú súčasťou nového programu RFCS, budú zamerané na veľké projekty na vysokej úrovni technologickej pripravenosti na podporu potrebného prechodu technológií na trh a transformácie, ktoré budú hnacím motorom prelomového znižovania emisií v oceliarskom priemysle smerom k výrobe čistej ocele a pomôžu uhoľnému sektoru k udržateľnému prechodu počas postupného vyraďovania uhlia v súlade so spravodlivým prechodom.

Výzvy „Big Tickets“ budú priamo nadväzovať na predchádzajúci výskum financovaný RFCS, ako napríklad projekty „Green Steel for Europe“ a „RECOVERY“.

Viac informácií:

Zverejnené 21.2.2022, slord