Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové zlepšenia v oblasti hodnotenia výskumuFree illustrations of DNA

Komisia podpísala 8.11.2022 Dohodu o reforme hodnotenia výskumu, ktorej cieľom  je maximalizovať kvalitu a vplyv výskumu. Dohoda stanovuje smerovanie zmien v postupoch hodnotenia výskumu, výskumných pracovníkov a výskumných organizácií cez stanovené záväzky a časový rámec reforiem. Kľúčovým má byť hodnotenie založené na najmä na kvalitatívnom úsudku vychádzajúce zo vzájomného hodnotenia (peer-review), ktoré je podporované zodpovedným používaním kvantitatívnych ukazovateľov. Táto dohoda bola publikovaná 20.7. 2022 a na jej spolutvorbe sa podieľalo viac ako 350 organizácií zo 40 krajín. Zatiaľ má viac ako 180 signatárov z 25 krajín a toto číslo bude ešte rásť. Signátormi za SlovenskoUniverzita Komenského v Bratislave Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Zároveň Komisia schválila 8.11.2022 aj Sanfranciskú deklaráciu o hodnotení výskumu (DORA). Bola vypracovaná v 2012 a obsahuje odporúčania na zlepšenie spôsobu hodnotenia kvality výstupov výskumu. Tie majú za cieľ znížiť závislosť od ukazovateľov založených na časopisoch v ktorých sú publikované (Journal Impact Factors), a naopak upriamiť viac pozornosti na vnútornú kvalitu výskumu.

Viac informácií:

Zverejnené 14.10.2022, Slord