Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novinky v prístupe EÚ k rodovej rovnosti vo výskume a inováciáchRodová rovnosť predstavuje stav, v ktorom môžu jednotlivci slobodne rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti bez ohľadu na pohlavie a rod. Podpora rodovej rovnosti a zlepšenie zastúpenia žien v európskej spoločnosti je dlhodobo prioritou Európskej komisie, a to aj v oblasti výskumu a inovácií. Stále však existujú mnohé štrukturálne a individuálne prekážky, ktoré majú vplyv na kvalitu života žien aj mužov.

Implementácia princípov rodovej rovnosti v programe Horizont Európa

Najväčší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa podporuje rodovú rovnosť ako svoju prierezovú prioritu. Je v ňom zohľadňovaná na troch úrovniach.

  • Integrácia rodového rozmeru do obsahu výskumu a inovácií: Ide o štandardnú požiadavku a hodnotí sa v projektových návrhoch v rámci kritéria excelentnosti, pokiaľ nie je v popise témy výslovne uvedené inak.
  • Zvyšovanie rodovej vyváženosti v celom programe: Cieľom je 50 % žien v radách, expertných skupinách a hodnotiacich výboroch súvisiacich s programom Horizont Európa. Rodová vyváženosť medzi výskumnými tímami je stanovená ako kritérium hodnotenia návrhov s rovnakým počtom bodov.
  • Plán rodovej rovnosti: Od roku 2022 platí pre všetky verejné organizácie z členských štátov EÚ a pridružených krajín, ktoré sa chcú uchádzať o granty z programu Horizont Európa, povinnosť mať vypracovaný a zverejnený plán rodovej rovnosti.

Plán rodovej rovnosti (Gender Equality Plan)

Plán rodovej rovnosti predstavuje súbor záväzkov a opatrení zameraných na podporu rodovej rovnosti v organizácii prostredníctvom procesu štrukturálnych zmien. Každá organizácia si ho vytvára sama na základe vnútorného rodového auditu. Ten jej má pomôcť odhaliť slabé miesta a prispôsobiť plánované opatrenia svojim potrebám. Európska komisia kladie na plán štyri minimálne požiadavky (stavebné prvky plánu):

  1. zverejnenie formálneho dokumentu podpísaného vrcholovým manažmentom na webovej stránke inštitúcie a jeho rozšírenie v rámci organizácie
  2. vyčlenenie zdrojov a odborných kapacít v oblasti rodovej rovnosti na jeho vykonávanie
  3. monitoring a zber údajov o zamestnancoch, ktoré musia byť rozdelené podľa pohlavia a/alebo rodu, vrátane každoročných hodnotiacich správ
  4. zahrnutie odbornej prípravy pre zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti a školení o nevedomých rodových predsudkoch pre zamestnancov a manažment

Plán by mal okrem toho pokryť päť odporúčaných tematických oblastí. Viac o nich a o plánoch rodovej rovnosti vo všeobecnosti sa dočítate tu.

Pilotný projekt kontroly plánov rodovej rovnosti

Uchádzačom a uchádzačkám o granty v Horizonte Európa doposiaľ stačilo v projektovom návrhu deklarovať, že ich organizácia má plán vypracovaný bez toho, aby Európska komisia túto skutočnosť overovala. V dohľadnej dobe sa to však zmení. S cieľom ďalej podporiť pozitívnu zmenu v organizáciách Európska komisia totiž plánuje pilotovať náhodné kontroly implementácie plánov rodovej rovnosti. Projekt je už v príprave a mal by sa dotknúť tak organizácií s už bežiacimi projektami, ako aj poberateľov grantov z budúcich výziev Horizontu Európa.

Kontroly bude vykonávať malá, Komisiou zostavená skupina expertov/expertiek. Vybraným organizáciám budú vopred ohlásené. Zameriavať by sa mali na dodržiavanie vyššie uvedených základných stavebných prvkov. V prípade zistenia nedostatkov by organizáciám nemali hroziť žiadne okamžité sankcie. Naopak bude im poskytnutý dostatočný čas na vykonanie nápravných opatrení.

Pilotné kontroly zároveň poslúžia ako základ pre formulovanie fixného výkladu povinných stavebných prvkov plánu, nakoľko ich súčasná definícia dáva priestor rôznym interpretáciám. Mali by viesť k vypracovaniu štandardného procesu pre dohľad nad implementáciou a dodržiavaním týchto požiadaviek.

Bližší časový harmonogram spustenia pilotu zatiaľ nie je známy. Po zverejnení o ňom budeme informovať.

Viac o Plánoch rodovej rovnosti nájdete na stránke Európskej komisie.

Slovenské organizácie majú možnosť využiť schému špecializovanej podpory pri tvorbe plánov rodovej rovnosti cez Národnú kanceláriu Horizontu.

Zverejnené 13.10. 2023, slord