Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novo schválený projekt IPCEI ME/CT zameraný na mikroelektroniku a komunikačné technológie so Slovenskou účasťouVšeobecné informácie

Komisia schválila v rámci svojho širšieho úsilia o ekologickejšie, digitálne, bezpečnejšie, odolnejšie a nezávislejšie európske hospodárstvo dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu VaI a prvého priemyselného zavedenia mikroelektronických a komunikačných technológií do celého hodnotového reťazca.

Projekt spoločne pripravilo a oznámilo 14 členských štátov, vrátane Slovenska, ktoré naň alokujú verejné prostriedky vo výške 8,1 miliardy eur. Toto financovanie by malo následne povzbudiť ďalších 13,7 miliardy eur súkromných investícií.

IPCEI ME/CT zahŕňa výskumné a vývojové projekty, ktorými sa zavádzajú mikroelektronické a komunikačné technológie do celého hodnotového reťazca od surovín a nástrojov až po dizajn čipov a výrobné procesy. Cieľom týchto projektov je umožniť digitálnu a zelenú transformáciu:

  1. pomocou inovatívnych mikroelektronických a komunikačných riešení a 
  2. vývojom energeticky účinných a zdrojovo úsporných elektronických systémov a výrobných metód. 

Prispejú k technologickému pokroku v mnohých odvetviach vrátane komunikácie (5G a 6G), autonómneho jazdenia, umelej inteligencie a kvantovej výpočtovej techniky. Zároveň podporia spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby, distribúcie a využívania energie v zelenej transformácii.

Prvé inovované výrobky môžu prísť na trh už v roku 2025, pričom celý projekt sa má zavŕšiť v roku 2032. Jednotlivé lehoty sa líšia v závislosti od funkcie projektu a zúčastnených spoločností. Očakáva sa, že priamo vznikne približne 8 700 pracovných miest a oveľa viac ich vznikne nepriamo.

Posúdenie Komisie

Komisia pri posúdení tohto projektu podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci zistila, že IPCEI ME/CT spĺňa požadované podmienky stanovené v jej oznámení a je v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Komisia predovšetkým dospela k záveru, že:

  • Projekt priamo prispieva k plneniu viacerých cieľov EÚ stanovených v kľúčových politických iniciatívach EÚ, napríklad v európskom digitálnom desaťročí či Európskej zelenej dohode.
  • Všetkých 68 zahrnutých projektov má vysoké ambície, pretože sa zameriavajú na vývoj technológií nad rámec súčasnej trhovej ponuky a umožnia významné zlepšenia najmä v oblasti snímačov, vysokovýkonných procesorov, mikroprocesorov vrátane umelej inteligencie, ovládačov a komunikačných prostriedkov na bezpečnú výmenu údajov.
  • Spájajú sa s nimi však aj významné technologické a finančné riziká. Preto si vyžadujú verejnú podporu, ktorou sa spoločnostiam poskytnú investičné stimuly.
  • Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzuje na to, čo je nevyhnutné, proporcionálne a nenarúša neprimerane hospodársku súťaž. V prípade veľkej úspešnosti a vygenerovania dodatočných čistých príjmov bude zapojený mechanizmus spätného vrátenia pomoci.
  • Vďaka verejnej podpore zúčastnené spoločnosti poskytnú výsledky projektu širokej európskej vedeckej obci a aj priemyselným podnikom, ktoré sa projektu nezúčastnili a projekt bude mať pozitívny presah v celej Európe.

Financovanie, účastníci a štruktúra IPCEI

IPCEI ME/CT zahŕňa 68 projektov 56 spoločností, vrátane 3 slovenských: Bizzcom, Continium Technologies a Tachyum, a jednej nemecko-slovenkej, Semikron Elektronik. Títo priami účastníci budú úzko spolupracovať prostredníctvom viac ako 180 plánovaných cezhraničných akcií spolupráce. Na obrázku je znázornená celková štruktúra projektu vrátane jednotlivých pracovných vetiev:

Viaceré členské štáty vrátane Slovenska zahrnuli svoju účasť na IPCEI ME/CT do svojich plánov obnovy a odolnosti. Majú teda možnosť čiastočne financovať svoje projekty z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Viac informácií: 

Zverejnené 19.6.2023, slord