Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Novovzniknuté Európske inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE)Európske inovačné centrum pre priemyselnú transformáciu a emisie (INCITE) bolo 21. júna slávnostne predstavené počas interaktívneho podujatia v španielskom meste Sevilla. Úvodného podujatia sa zúčastnili zástupcovia priemyslu, ako aj inovátori, finančníci, environmentálne mimovládne organizácie, think-tanky, členské štáty a úradníci EÚ.

INCITE je kľúčovým prvkom revidovanej smernice o priemyselných emisiách a dopĺňa Sevillský proces o mechanizmus zameraný na budúcnosť. Centrum má svoje sídlo v Seville spolu so Spoločným výskumným centrom EÚ (JRC).

Cieľom projektu INCITE je stať sa ústredným referenčným bodom EÚ na identifikáciu a hodnotenie environmentálnej výkonnosti špičkových priemyselných technológií v Európe i mimo nej a na informovanie o vývoji súvisiacich politík a investícií. Prostredníctvom identifikácie a hodnotenia vznikajúcich špičkových technológií a procesov, ktoré sú zamerané na dekarbonizáciu, odstraňovanie znečistenia a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov a obehového hospodárstva, INCITE dláždi cestu k odolnejšiemu a environmentálne uvedomelému priemyselnému sektoru.

Ak budú identifikované techniky považované za pripravené na použitie v priemyselnom meradle, teda ak budú poskytovať významné environmentálne výhody a budú nákladovo efektívne, mohli by byť začlenené do Sevillského procesu na vypracovanie environmentálnych noriem.

INCITE nie je len inovačným centrom, ale i platformou spolupráce, ktorá spája niekoľko aktérov: priemysel, poskytovateľov technológií, členské štáty, finančné inštitúcie, súkromných investorov, širokú verejnosť, akademickú obec, ako aj Európsku komisiu. JRC-Sevilla prevádzkuje INCITE v úzkej spolupráci s generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie, a to najmä DG ENV, DG RTD, DG CLIMA, DG ENER a DG GROW.

INCITE tvorí tím vedcov s významným technickým know-how v oblasti tvorby právnych predpisov EÚ, spracovania citlivých obchodných informácií, riadenia veľkých skupín zainteresovaných strán/odborníkov a prelomových technológií.

Smernica o priemyselných emisiách je hlavným nástrojom EÚ, ktorý reguluje emisie znečisťujúcich látok z priemyselných zariadení. EÚ prijala smernicu v roku 2010 a v roku 2022 bola následne revidovaná. Cieľom smernice je dosiahnuť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia ako celku znížením škodlivých priemyselných emisií v celej EÚ.

Sevillský proces je participatívny proces zainteresovaných strán zameraný na stanovenie environmentálnych noriem v EÚ.

Viac informácií: https://shorturl.at/aAVHD

Zverejnené 21.06.2024, slord