Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový európsky Bauhaus: podpora miest a občanov pri uskutočňovaní miestnych iniciatívEurópska komisia ohlásila tri nové výzvy na predkladanie návrhov, s pomocou ktorých sa Nový európsky Bauhaus začne realizovať v praxi. Prvá a druhá výzva, ktoré vyhlásil Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), sa zameriavajú na opatrenia v oblasti zapojenia občanov a vytváranie verejných priestorov v spolupráci s občanmi. Tretia výzva je financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a cieli na poskytnutie technickej pomoci malým a stredným obciam.

  1. Výzva v oblasti zapojenia občanov“ nabáda občanov k tomu, aby určili relevantné výzvy pre svoje mestá v intenciách Nového európskeho Bauhausu a pracovali na spoločnom návrhu riešení. Súvisiace projekty pomôžu občanom osvojiť si udržateľnejšie návyky, navrhovať nové produkty, služby alebo riešenia a podnecovať členov komunity k tomu, aby sa stali hybnou silou zmien. Termín na predkladanie návrhov je do 29. mája 2022, 23:59 hod.

  • V rámci výzvy na „Spoluvytváranie verejného priestoru“ sa podporia projekty, ktoré prinášajú inovatívne riešenia v jednej z tematických oblastí Nového európskeho Bauhausu. Miestni aktéri by mali v projektoch hľadať inšpirujúce, krásne a udržateľné nápady na pretvorenie verejných priestorov v mestách, ako aj v mestských a vidieckych oblastiach a prinášať nové transformačné riešenia. Termín na predkladanie návrhov je do 29. mája 2022, 23:59 hod.

  • Výzva na predkladanie návrhov s názvom „Podpora miestnych iniciatív Nového európskeho Bauhausuposkytne technickú pomoc malým a stredným obciam, ktoré nemajú kapacitu ani bohaté odborné znalosti na to, aby svoje projektové nápady v oblasti Nového európskeho Bauhausu uviedli do praxe. 20 miestne orientovaných projektových koncepcií vybraných v rámci tejto výzvy získa individuálne prispôsobenú praktickú podporu, ktorú bude poskytovať skupina expertov z rôznych oblastí. Tí pomôžu tieto koncepcie utvárať v súlade so zásadami Nového európskeho Bauhausu a cieľmi Zelenej dohody. Technická podpora môže mať podobu individuálne prispôsobeného metodického, technického, regulačného, finančného a sociálno-ekonomického poradenstva, ktoré bude poskytovať tím odborníkov priamo na mieste a ktoré podporí ďalší rozvoj projektových koncepcií zo strany obcí, ako aj rozvoj súboru nástrojov pre budúcich realizátorov projektov. Termín na predloženie návrhov je 23. mája 2022, 17:00 hod.

Viac informácií:

Zverejené 6.4.2022, slord