Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový index prechodu k udržateľnostiEurópska komisia zverejnila niektoré z hlavných výsledkov nového indexu prechodu k udržateľnosti (Transition Performance Index, TPI).

TPI je hodnotiaca tabuľka, ktorá monitoruje a hodnotí prechod krajín k spravodlivej a prosperujúcej udržateľnosti z hľadiska 4 rozmerov – ekonomického, sociálneho, oblasť životného prostredia a správ vecí verejných. Tieto merania tvoria základ pre nový model prosperity pre Európu a svet zameraný na odolnosť, inklúziu a udržateľnosť, ktorý podporuje ročnú stratégiu trvalo udržateľného rastu EÚ 2021.

Do TPI sú zahrnuté všetky členské štáty EÚ spolu s ďalšími 45 krajinami. Index pozostáva z 25 medzinárodne porovnateľných ukazovateľov. Umožňuje ľuďom vidieť, ako ich krajina napreduje k naplneniu šiestich priorít Komisie v každom zo 4 rozmerov, poskytuje prehľad celkovej výkonnosti každej krajiny, naznačuje jej silné a slabé stránky, priestor pre pokrok a potenciálne možnosti kompromisu.

TPI tiež slúži ako nástroj pre zviditeľnenie a zameranie sa na výročnú monitorovaciu správu Eurostatu o cieľoch udržateľného rozvoja, a to vďaka hodnoteniu a porovnaniu priemeru EÚ s krajinami mimo EÚ. Je doplnená opismi pokrokov 72 krajín dosiahnutých počas obdobia desiatich rokov. Zistenia zdôrazňujú, akú rozhodujúcu úlohu majú investície do výskumu a inovácií, pretože môžu podporovať cestu obnovy smerom k prosperujúcej udržateľnosti.

Kľúčové zistenia vďaka TPI:

  • Všetky krajiny EÚ dosiahli za posledné desaťročie dobrý pokrok s priemerným zlepšením 6,5 % v porovnaní s globálnym priemerom 5,4 %.
  • EÚ je naprieč rozmermi silným globálnym hráčom a výrazne sa umiestňuje v top 5 rebríčkoch každého z nich.
  • Žiadna krajina EÚ však nevedie vo všetkých 4 rozmeroch, čo poukazuje na existenciu značného priestoru na zlepšenie.
  • Krajiny s celkovým dobrým skóre TPI v určitých oblastiach zaostávajú, čo poukazuje na špecifické vlastnosti každej zo 4 rozmerov indexu.
  • Demokracia, udržateľnosť a prosperita idú ruka v ruke, pretože líderské krajiny sú tiež silnými hráčmi v oblasti sociálnych a vládnych zmien.

Európska únia má v oblasti prechodu na udržateľnosť veľmi silnú pozíciu vo svete. Dánsko a Holandsko sú na prvom mieste v rebríčku EÚ a predbehli aj USA a Čínu. Mimoriadne výsledky dosiahlo Chorvátsko, ktoré sa zlepšilo o 20,5% a významný pokrok dosiahlo aj Írsko s Luxemburskom (nad 10%). Vyššiu úspešnosť, ako je priemer EÚ, čiže viac ako 6,5% dosiahlo Chorvátsko, Írsko, Luxembursko, Estónsko, Holandsko, Česko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Belgicko, Malta, Litva a Nemecko a Slovenská republika. Zo správy vyplýva, že výsledky Slovenskej republiky by mohol zlepšiť pokrok v oblasti hospodárskej transformácie.

Lotyšsko, Dánsko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Bulharsko dosiahli viac ako 4%. Niektoré krajiny prestali napredovať  a pokiaľ neobnovia svoje úsilie, hrozí im strata pozície – konkrétne ide o Fínsko, Portugalsko, Cyprus, Maďarsko, Fínsko, Švédsko a Slovinsko.

V nadväznosti na posledný (jesenný) balík európskeho semestra, ktorý bol zverejnený 18. novembra 2020 má TPI pomôcť členským štátom identifikovať a sústrediť sa na tie oblasti, v ktorých sú potrebné prioritné opatrenia na uľahčenie prechodu vo všetkých štyroch dimenziách.

Európska komisia vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do diskusie na európskej, národnej a miestnej úrovni a využívala TPI. Európski občania sa tak môžu zúčastniť na procese definovania transformácie Európy, a tým prispieť k zvyšovaniu spoločného blahobytu.

Celý článok, ktorý obsahuje interaktívnu mapu TPI, si môžete prečítať tu.

Viac informácií: