Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový nástroj financovania I3: Prvá otvorená výzva a informačný deň pre záujemcovEurópska komisia dňa 24. novembra 2021 vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového nástroja financovania s názvom Interregional Innovation Investment instrument (I3).

Ide o nový nástroj financovania na roky 2021 – 2027, v rámci ktorého sa vyčlení 570 miliónov EUR na podporu komercializácie a rozširovania medziregionálnych inovačných projektov v spoločných prioritných oblastiach inteligentnej špecializácie.

Nástroj I3 funguje podľa nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) (článok 13). Podporí rozvoj európskych hodnotových reťazcov so silným kohéznym rozmerom, keďže najmenej polovica jeho rozpočtu bude určená pre menej rozvinuté regióny.

Cieľom nástroja financovania I3 je podporovať partnerstvá výskumných pracovníkov, podnikov, občianskej spoločnosti a verejnej správy s cieľom identifikovať a zdokonaliť spoločné oblasti investícií. Podporovať sa budú aj synergie s akciami v rámci programu Horizon Europe a programu jednotného trhu (Single Market programme). Prvá výzva na predkladanie návrhov v rámci I3 má hodnotu 145 miliónov EUR a pokrýva roky 2021 a 2022.

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci I3 majú dve oblasti:

  • Oblasť 1: finančná a poradenská podpora investícií do medziregionálnych inovačných projektov;
  • Oblasť 2: finančná a poradenská podpora rozvoja hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch.

S cieľom zabezpečiť zapojenie zainteresovaných strán bola zriadená skupina expertov, ktorá bude Komisii pomáhať pri definovaní dlhodobého pracovného programu a pri príprave výziev na predkladanie návrhov.

Pre všetky zainteresované strany sa 9. decembra 2021 organizuje informačný deň.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 1.12.2021, slord