Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový pracovný program EIC prináša od nového roku viaceré zmenyKomisia dnes prijala pracovný program Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2024. Otvára možnosti financovania v hodnote viac ako 1,2 miliardy EUR v roku 2024. Väčšina z nich je určená pre MSP a startupy na vývoj a rozšírenie “deep tech” inovácií v kritických oblastiach, ako sú generatívna umelá inteligencia (AI), vesmír, kritické suroviny, polovodiče a kvantové technológie. Nový pracovný program zavádza od nového roku viaceré úpravy a zmeny. V januári budú aj oficiálne informačné dni EK.

To ide ruka v ruke s rozhodnutím Komisie, ktorým sa dokončuje reštrukturalizácia fondu EIC, ktorý dostane kapitálovú injekciu vo výške 585 miliónov EUR na investície do vybraných spoločností EIC, čím sa získajú nové investície vo výške viac ako 2 miliardy EUR.

Novinky a zjednodušenia

Na základe odporúčaní Rady EIC sa v pracovnom programe zavádza niekoľko zjednodušení a zlepšení:

 • všetky časti EIC boli postihnuté znížením rozpočtu pre financovanie projektov. V prípade EIC Accelerator tento pokles predstavuje až 40% (aktuálne 675 mil. eur oproti 1,14 mld. eur v roku 2023)
 • zmena v spôsobe podávania krátkych návrhov EIC Accelerator (viac informácií nižšie)
 • zrušila sa možnosť financovania Grant First pre EIC Accelerator, ktorá je teraz súčasťou zmiešaného financovania (blended finance)
 • zavedenie konsenzuálnych stretnutí pre žiadosti EIC Accelerator pre projekty s cieľom zvýšenia spoľahlivosti hodnotiaceho procesu, keď len jeden z 3 hodnotiteľov pri vzdialenom hodnotení zaujme negatívne stanovisko
 • pre hodnotenie výnimočnosti projektov EIC Accelerator bolo pridané kritérium excelentnosti firmy, ktorá predkladá návrh
 • znížil sa počet uzávierok pre úplné návrhy EIC Accelerator zo 4 v predchádzajúcich rokoch na 2
 • nový pracovný program explicitne definuje, že 30% spolufinancovanie grantu EIC Accelerator musí byť použité z vlastných zdrojov spoločnosti a nie z equity časti
 • zavedenie paušálneho financovania (lump sums) vo väčšine výziev EIC, ktoré zníži administratívnu záťaž a požiadavky na finančné vykazovanie pre príjemcov, pričom spôsob predfinancovania (zálohové platby) ostáva bez zmien
 • aktualizácia osobitných pravidiel týkajúcich sa duševného vlastníctva s cieľom posilniť postavenie úradov pre transfer technológií na základe odporúčaní rady EIC
 • zmena pravidiel pre opätovné predkladanie návrhov po predchádzajúcom zamietnutí (resubmission): od januára 2024 budú mať všetky firmy maximálne 3 možnosti v rámci akejkoľvek etapy, výzvy, finančnom type až do konca programu Horizont Európa (teda v rokoch 2024-27), pričom sa 1.1.2024 všetkým uchádzačom vynuluje stav podaní
 • porota v treťom štádiu hodnotenia EIC Accelerator (jury) už nebude môcť zmeniť typ podpory alebo investičnej požiadavky, pričom výška investície bude posúdená v procese due diligence (so zohľadnením pripomienok poroty)
 • väčšia flexibilita fondu EIC pri zvyšovaní alebo odkladaní investícií do vybraných spoločností s cieľom lepšie reagovať na ich potreby a vývoj na trhu
 • väčšie otvorenie EIC Transition, ktorý nadviaže aj na výsledky projektov spolupráce v rámci programu Horizont, okrem výsledkov projektov ERC Proof of Concept, EIC Pathfinder a Európskeho obranného fondu a vzhľadom na nízke alokácie a počet predkladaných návrhov sa zrušili tematické zamerania výziev (challenges) pre EIC Transition.

Dôležité upozornenie pre startupy, pripravujúce krátky návrh (Step 1) EIC Accelerator

Od 3. januára 2024 už nebude možné predkladať krátke návrhy prostredníctvom súčasnej platformy EIC. Platforma bude napriek tomu naďalej prístupná na nahliadnutie do predchádzajúcich návrhov a návrhov žiadateľov, výsledkov a na zachovanie prístupu k modulu koučovania. Žiadatelia, ktorí budú chcieť predložiť krátky návrh od 3. januára 2024, budú vyzvaní, aby tak urobili prostredníctvom portálu FTO (Funding and Tenders Portal). Upozorňujeme, že šablóny a pravidlá pre krátky návrh sa menia prijatím pracovného programu EIC na rok 2024. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť od 1. januára 2024, preto vyzývame žiadateľov, aby si nové pravidlá pozorne prečítali v novom pracovnom programe.

Uzávierky pre prijímanie úplných návrhov EIC Accelerator pre rok 2024:

 • 13. marec 2024
 • 3. október 2024

Informačné dni

Viac informácií o novom pracovnom programe EIC

Zdroj: EK, innonews.blog, 13. 12. 2023