Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový pracovný program Komisie na rok 2023 z pohľadu výskumu a inováciíKomisia prijala 18.10.2022 svoj pracovný program, v ktorom reaguje aj na ruskú agresiu na Ukrajine, rastúce ceny energií, a zároveň bráni Európsku demokraciu a spoločné ciele EÚ. Stanovuje v ňom ciele na dokončenie plnenia ambícií stanovených na začiatku mandátu a uvádza kľúčové legislatívne návrhy na zabezpečenie rýchlej realizácie v praxi v rámci svojich šiestich kľúčových ambícií. Medzi ciele tejto komisie patrí dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, formovanie digitálnej budúcnosti, posilnenie európskeho trhového hospodárstva, budovanie prosperujúcej Únie a posilnenie jej postavenia vo svete.

Napriek tomu, že pracovný program sa explicitne nezmieňuje o výskume a inováciách, mnohé zo zahrnutých návrhov sú pre túto oblasť relevantné. Práca komisie bude naďalej pokračovať v rámcoch Cieľov udržateľného rozvoja a pokračovať bude aj v snahe o dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody do konca tohto volebného obdobia. Medzi relevantné návrhy pre oblasť výskumu a vývoja patrí aj revízia právnych predpisov EÚ v rámci dobrých životných podmienok zvierat, udržateľné potravinové systémy či spoločný európsky dátový priestor pre mobilitu a revízia nariadenia REACH o chemických látkach. Naplánované je aj vytvorenie Európskej vodíkovej banky, ktorá investuje 3 miliardy eur no naštartovania európskeho trhu s vodíkom.

Viac informácií:

Zverejnené 24.10.2022, Slord