Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový set špičkových odborníkov pre implementáciu misií EÚEurópska komisia dňa 6. septembra 2022 oznámila mená odborníkov, ktorí boli vybraní za nových predsedov a členov misijných rád piatich misií EÚ. Ich mandát bude trvať od roku 2022 do roku 2025 a oficiálne členstvo začne po dokončení potrebných interných procedúr.

Každá rada misie pozostáva z 15 expertov vrátane predsedu. Budú podporovať misie EÚ zvyšovaním informovanosti občanov, poskytovať poradenstvo v súvislosti s opatreniami v rámci implementačných plánov misií a nadväzovať na prácu rád misií z prvej fázy, ktorá trvala v rokoch 2019 až 2021.

O členstvo v misijných radách sa uchádzalo viac ako 1100 jednotlivcov z celej Európy i mimo nej. O to väčší úspech znamená výber doc. RNDr. Jaroslava Sobockej, CSc. do misijnej rady pre oblasť zdravia pôdy a potravín „Dohoda o pôde pre Európu“. Jaroslava Sobocká pôsobí v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) a už od roku 2019 bola angažovaná v poradnom združení (Mission Assembly) pre rovnakú misiu.

Výberový proces zabezpečil, aby rady boli zložené z nezávislých vysokopostavených osôb s vynikajúcimi výsledkami v oblasti verejnej služby a angažovanosti občanov. Rady misií sú vyvážené a majú rôznorodé profily vrátane zástupcov podnikov, verejnej správy, vedy, kultúry, občianskej angažovanosti a organizácií občianskej spoločnosti. Prvé predstavenie nových misijných rád sa uskutoční na Európskych dňoch výskumu a inovácií 28. až 29. septembra 2022.

Súvislosti

Zriadenie prvých „misijných rád“ bolo kľúčovým krokom k realizácii programu Horizont Európa. V roku 2019 bola spustená prvá fáza piatich rád pre misie, ktoré vytýčené misie pomohli špecifikovať, navrhnúť a začať realizovať. Mandát prvej fázy misijných rád sa skončil koncom roka 2021, ich vytvorenie bolo výsledkom otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu.

Počas prvej fázy sa dosiahli dva dôležité míľniky; po prvé, keď misijné rady predložili Komisii svoje návrhy možných misií EÚ, a po druhé, keď Komisia v októbri 2020 schválila návrhy misijných rád a v marci 2021 boli zverejnené v strategickom pláne programu Horizont Európa.

Misie EÚ sú novou a inovatívnou iniciatívou v rámci programu Horizont Európa, ktoré prinesú transformačný vplyv na spoločnosť, hospodárstvo a životné prostredie, a to všetko v stanovenom časovom horizonte. Misie EÚ podporia transformáciu Európy na ekologickejší, zdravší, inkluzívnejší a odolnejší kontinent. Ich cieľom je priniesť ľuďom v Európe hmatateľné výhody a zapojiť Európanov do ich navrhovania, realizácie a monitorovania.

Viac informácií:

Zverejnené 6.9.2022, slord