Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nový Transition Performance Index 2021 EÚ poukazuje na dobré výsledky pri transformácii k udržateľnostiTransitions Performance Index 2021 hodnotí členské štáty EÚ a 45 ďalších krajín na celom svete podľa toho, ako si viedli od roku 2011 do roku 2020, celkovo v štyroch dimenziách udržateľnosti – hospodárskej, sociálnej a environmentálnej a správnej, čo napomáha EÚ dosiahnuť trvalo udržateľné ciele a plniť svoje priority.

Zistenia zdôrazňujú kľúčovú úlohu investícií do výskumu a inovácií pri podpore cesty k obnove smerom k spravodlivej a prosperujúcej udržateľnosti a sú doplnené 72 opismi pokroku dosiahnutého za obdobie desiatich rokov pre jednotlivé krajiny spolu s interaktívnou webovou stránkou umožňujúcou porovnanie krajín.

Na základe najnovších dát je EÚ v celosvetovom meradle úspešná v prechode na spravodlivú a prosperujúcu udržateľnosť, pričom Dánsko a Írsko sú v popredí.

Index potvrdzuje, že takmer všetky krajiny EÚ dosiahli za posledné desaťročie dobrý pokrok vo výkonnosti v oblasti transformácie s priemernou mierou 4,9 % v porovnaní s celosvetovou priemernou mierou 4,3 %.

Všetky krajiny EÚ okrem Maďarska zlepšili svoje výsledky od roku 2011, najmä Chorvátsko s výnimočným nárastom (13,5 %), ako aj Grécko a Estónsko (pokrok nad 10 %). Dve krajiny na čele rebríčka EÚ, Dánsko a Írsko, sú zároveň globálnymi lídrami v oblasti transformácie. Celkovo 19 krajín EÚ dosahuje výsledky nad priemerom EÚ27 (4,9 %).

Slovenská republika sa so svojím celkovým skóre umiestnila na 22. mieste, avšak zaznamenala pomerne významný pokrok 6,4%, a teda z hľadiska pokroku patrí Slovenskej republike 11. miesto. Najdominantnejšími oblasťami pre Slovenskú republiku sú sociálna a správna oblasť, naopak index identifikuje dve slabšie oblasti, a to environmentálnu a ekonomickú.

Viac informácií:

Zverejnené 17.3.2022, slord