Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Obmedzenia nadnárodných spoluprác európskych univerzítNapriek desaťročiam úsilia o vylepšenie spolupráce medzi vysokými školami v EÚ čelia univerzity naďalej mnohým obmedzeniam často vyplývajúcim práve z jednotlivých vnútroštátnych predpisov.  Nová iniciatíva sa snaží o vyriešenie takýchto problémov.

Iniciatíva „Európske univerzity“ pomaly končí svoju pilotnú fázu a v rámci toho EUA publikovala dokument objasňujúci prepojenie medzi diskusiou o reforme európskeho a národného systému v kontexte tejto iniciatívy. V rámci bolonského procesu sú známe výzvy súvisiace napríklad s európskym systémom prenosu kreditov (ECTS) či štruktúrami titulov.

sa snaží o väčšiu spoluprácu univerzít aj cez aliancie európskych univerzít. EUA v brífingu zdôrazňuje, že týmto výzvam čelia aj inštitúcie pri iných typoch nadnárodnej spolupráce. Medzi tieto výzvy patrí akreditácia a zabezpečenie kvality študijných programov, už spomenuté problémy so štruktúrou titulov a ECTS, obmedzenia pri inom jazyku výučby, rozdiely v harmonogramoch akademického roka a v hodnotení, poplatky za štúdium či finančná a personálna autonómnosť. Určité rozdiely však budú vždy existovať, a to v dôsledku rozdielnych systémov financovania, akademických kultúr či tradícií a rozdelenia regulačných právomocí.

Iniciatíva „Európske univerzity“ čelí aj niektorým špecifickým výzvam. Možno ich zoskupiť do štyroch kategórií, a to:

  • účel – participujúce univerzity očakávajú mnoho rôznych výhod a je výzvou ich všetky spojiť dohromady, pričom by spolupráca nebola preťažená privysokými ambíciami,
  • realizácia – do procesu je zapojených veľa rôznych aktérov, čo si vyžaduje prekonávanie rozdielov v regulačných rámcoch a inštitucionálnych zvyklostiach,
  • financovanie – prerozdeľovanie zdrojov, potreba zabezpečenia spolufinancovania na udržanie aliancie v dlhodobom horizonte a rozdiely v úrovniach financovania môžu predstavovať nerovnaké podmienky medzi členmi,
  • riadenie – predstavuje výzvu dlhodobej udržateľnosti, kde je potrebné neustále zosúlaďovanie ambícií, zdrojov a kapacít.

Výzva v oblasti udržateľnosti predstavuje navyše piatu zastrešujúcu a prierezovú kategóriu.

Do budúcnosti je potrebné práve komplexné mapovanie všetkých problémov a klasifikácia toho, na akej úrovni (inštitucionálnej, regionálnej, národnej či európskej) by sa mali riešiť. Musí však ísť o reformy na systémovej úrovni a nie o rýchle riešenia.

Viac informácií:

Zverejnené 10.11.2022, Slord