Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva platformy Misie EÚ: klimaticky neutrálne a inteligentné mestá – Twin CitiesPlatforma pre Misiu EÚ: klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (NetZeroCities) má za cieľ podporu a propagáciu stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030. Na základe tohto cieľa bola vyhlásená výzva na novýtwinningový program, ktorý bude spájať mestá podľa spoločných výziev a príležitostí s cieľom uskutočniť systémové zmeny potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality.

Ako to bude prebiehať ?

V rámci výzvy sa vytvoria dvojice vybraných partnerských miest s mestami zapojenými do pilotného programu NetZeroCities. Počas 20 mesiacov sa budú pilotné a partnerské mestá spájať prostredníctvom online stretnutí, workshopov, ako aj návštev na mieste s cieľom výmeny poznatkov a budovania kapacít. Partnerské mestá sa nielenže budú učiť z inovatívnych činností, ktoré vyvíjajú pilotné mestá, ale zároveň sa prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností zabezpečí, že obe skupiny budú mať z prepojenia prospech.

Do kedy je možné sa prihlásiť ?

Táto výzva je otvorená od 3. mája do 30. júna 2023 pre mestá so sídlom v členských štátoch EÚ alebo pridružených krajinách programu Horizont 2020.

Komu je výzva určená?

Prihlášku môže podať každé mesto, či už bolo vybrané ako jedno z miest misie 100+12 alebo nie.

Potrebné kritéria k podaniu výzvy na tomto linku.

NetZeroCities je projektové konzorcium pozostávajúce z 33 partnerov z 27 európskych krajín, ktoré spravuje platformu EU Cities Mission. Projekt podporuje 112 európskych miest známych ako Mission Cities v drastickom znižovaní emisií skleníkových plynov s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Slovensko má medzi vybranými európskymi mestami 2 zástupcov – Bratislavu a Košice.

Komisia začala misiu pre 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030 v septembri 2021 prijatím oznámenia o misiách EÚ. Okrem misie pre mestá existujú štyri ďalšie misie, ktoré sa zaoberajú globálnymi výzvami v oblastiach adaptácie na zmenu klímy, obnovy našich oceánov a vôd, zdravej pôdy a rakoviny.

Viac informácií :

Zverejnené : 10. 5. 2023, slord