Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorená výzva: Visegrad Focus on Research, Development, Innovation, and DigitalizationMedzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund – IVF) zverejnil výzvu na predkladanie projektov regionálnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a digitalizácie s najbližším termínom uzávierky 1. jún 2022.

Výzva sa obracia na organizácie, ktoré majú záujem o zdieľanie poznatkov, posilnenie inovácií a zapojenie občanov v regióne V4 a v celej strednej a východnej Európe. Organizácie sa môžu uchádzať o dva typy grantov:

Vyšehradské granty

Financovanie rôznorodých aktivít s osobitným zameraním na inovácie, výskum a vývoj a podnikanie, ako napr:

  • budovanie nových podnikateľských a klastrových sietí
  • zlepšenie ekosystému pre výskum, inovácie a podnikanie
  • inovácie, nové technológie a vedecký výskum
  • digitalizácia a šírenie digitálnej gramotnosti
  • tvorba nových prístupov k existujúcim regionálnym výzvam

Strategické granty

Financovanie pre projekty zamerané na mobilitu, vytváranie sietí, zdieľanie znalostí a budovanie kapacít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v krajinách V4 a v jej susedstve.

Príklady aktivít a výstupov, ktoré možno financovať z grantu

Konferencie, stretnutia konzorcií, workshopy, semináre, hackathony, súťaže, podujatia pre začínajúcich podnikateľov, mobility, veľtrhy, výstavy, letné školy, vzdelávacie alebo výučbové materiály, publikácie, webové platformy alebo portály, softvér, spoločný výskum, audiovizuálne produkty, stáže atď.

Termíny uzávierok

1. február, 1. jún alebo 1. október

Viac informácií:

Stránka IVF

Zverejnené 26.5.2022, slord