Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorenie Európskeho centra pre algoritmickú transparentnosťEurópska komisia predložila návrh aktu o digitálnych službách (Digital Service Act – DSA) ako komplexný rámec na zabezpečenie bezpečnejšieho a spravodlivejšieho digitálneho priestoru pre všetkých. Ten nadobudol účinnosť 16. novembra 2022.

DSA sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu a poslúži aj ako medzinárodné referenčné kritérium pre regulačný prístup k online sprostredkovateľom.

Akt o digitálnych službách (DSA) vytvára nové komplexné povinnosti pre online platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov v online prostredí a pre digitálne platformy, ktoré Európska komisia označila za veľmi veľké online platformy (VLOPs) ako Twitter či Amazon a veľmi veľké online vyhľadávače (VLOSEs) ako Google Search a Bing.

Podľa tohto rámca budú musieť určené platformy :

  • identifikovať;
  • analyzovať;
  • posúdiť špecifické riziká týkajúce sa násilia založeného na rodovej príslušnosti na internete a ochrany neplnoletých osôb na internete a ich duševného zdravia;
  • zmierňovať širokú škálu systémových rizík na svojich platformách, v rámci nezákonného obsahu a dezinformácií, vplyv na slobodu prejavu alebo slobodu médií.

Opatrenia prijaté v rámci DSA vyžadujú audity algoritmickej zodpovednosti a transparentnosti, a preto dňa 18. apríla 2023 Spoločné výskumné centrum (JRC) oficiálne otvorilo Európske centrum pre algoritmickú transparentnosť (ECAT). Na úvodnom podujatí ECAT sa zišli zástupcovia inštitúcií EÚ, akademickej obce, občianskej spoločnosti a priemyslu, aby diskutovali o hlavných výzvach a dôležitosti toho, aby na spoločenskej úrovni existoval dohľad nad tým, ako sa používajú algoritmické systémy.

ECAT poskytne Komisii :

  • technické a vedecké odborné znalosti s cieľom zabezpečiť, aby algoritmické systémy používané veľkými online platformami a veľkými online vyhľadávačmi spĺňali požiadavky na riadenie, zmierňovanie a transparentnosť rizík stanovených v DSA;
  • vykonávanie technických analýz a hodnotenie algoritmov;
  • interdisciplinárny tím zložený z dátových vedcov, odborníkov na umelú inteligenciu, sociológov a právnych expertov s cieľom posúdiť fungovanie algoritmických systémov a navrhnúť najlepšie postupy na zmiernenie ich vplyvu;
  • výskumníkov, ktorí budú nie len identifikovať a riešiť systémové riziká, ale budú skúmať aj dlhodobý spoločenský vplyv algoritmov.

Do 17. februára 2024 sa bude DSA vzťahovať na všetky sprostredkovateľské služby. Do toho istého dátumu sú členské štáty povinné vymenovať koordinátorov digitálnych služieb.

Viac informácií:

Zverejnené : 5. 5. 2023, slord