Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerské znalostné centrum ponúka strategické odporúčania navrhovaným európskym partnerstvám v rámci druhého strategického plánu programu Horizont EurópaVo svojom nedávnom stanovisku poskytlo partnerské znalostné centrum (Partnership Knowledge Hub – PKH), expertná skupina Komisie pre program Horizont Európa, komplexné hodnotenie navrhovaných európskych partnerstiev v rámci druhého strategického plánu programu Horizont Európa (2025 – 2027). PKH, ktoré bolo zriadené v roku 2021 s cieľom usmerňovať Komisiu pri realizácii strategických procesov pre partnerstvá EÚ v oblasti výskumu a inovácií, zdôraznilo dôležitosť ich zosúladenia so spoločnými strategickými cieľmi, ktorými sú urýchlenie dvojitého prechodu k ekologickej, klimaticky neutrálnej a digitálnej Európe. Cieľom tohto stanoviska k druhej sérií európskych partnerstiev je poskytnúť Európskej komisii poradenstvo pri výbere nových kandidátskych partnerstiev v rámci druhého strategického plánu programu Horizont Európa, najmä pokiaľ ide o výklad a relevantnosť kritérií výberu partnerstiev v rámci programu Horizont Európa, o poznatky získané z procesu výberu prvej skupiny európskych partnerstiev a o to, ako lepšie navrhnúť proces výberu európskych partnerstiev.

Stanovisko partnerského znalostného centra pozostáva z troch častí.

Prvá časť načrtáva hlavné požiadavky týkajúce sa výberu európskych partnerstiev z rôznych právnych základov, najmä spoločne programované a spolufinancované partnerstvá a rôzne právne základy pre inštitucionalizované partnerstvá.

Druhá časť vyvodzuje závery z výberu prvej série európskych partnerstiev v rámci prvého strategického plánu (2021 – 2024). Pri hodnotení prvého procesu výberu európskych partnerstiev sa zdôrazňuje, že sa začína formovať nový politický prístup k európskym partnerstvám, najmä pokiaľ ide o doplnkovosť (9 miliárd EUR príspevkov verejných partnerov pre prvú skupinu európskych partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania a 22,4 miliardy EUR od iných partnerov ako Únie), smerovanie (digitálny a ekologický prechod a strategický prístup) a plánované synergie a spoluprácu medzi partnerstvami. Bol zdôraznený fakt, že strategický programový výbor zostane hlavným diskusným fórom aj pre druhú skupinu európskych partnerstiev. Tento prístup sa ukázal ako účinný a efektívny, keďže zabezpečuje maximálnu súdržnosť celkového portfólia partnerstiev a vyzdvihuje jeho účinnosť pri zabezpečovaní celkovej koherencie portfólia. Zároveň PKH zdôrazňuje, že širšie záujmy všetkých partnerov v európskych partnerstvách by sa mali lepšie uznávať v duchu spoločného úsilia.

PKH vo svojom stanovisku oceňuje dodatočné požiadavky programu Horizont Európa pri výbere európskych partnerstiev, pričom zdôrazňuje ich pozitívny vplyv na efektívnosť prostredníctvom spolupráce medzi partnerstvami. Vyzýva na lepšie usmernenia s cieľom maximalizovať synergie s inými partnerstvami, misiami EÚ a EŠIF. Medzi vítané opatrenia transparentnosti patrí dostupnosť SRIA, definovanie priorít partnerstva a otvorené výzvy na predkladanie návrhov. Pokiaľ ide o doplnkovosť a smerovosť, dokument uznáva výzvy v hodnotení ex-ante, pričom zdôrazňuje dôležitosť flexibility a stratégií ukončenia. Vyzýva zainteresované strany, aby sa poučili zo skúseností znalostných a inovačných komunít, ktoré čelia postupnému vyraďovaniu z financovania EIT do roku 2024.

Tretia časť obsahuje odporúčania pre výber európskych partnerstiev, ktoré sa majú začať v rámci druhého strategického plánu. Odporúčania zahŕňajú dôkladnú analýzu portfólia partnerstiev, lepšiu integráciu misií a jasné usmernenia pre účasť tretích krajín. Zdôrazňuje sa presadzovanie kreativity, spolupráce a vyváženého zapojenia zainteresovaných strán. Pri navrhovaní nových partnerstiev sa odporúča dôkladne zvážiť najvhodnejší typ partnerstva. Okrem toho navrhuje, aby Komisia posilnila usmernenie počas výberu, zamerala sa na ďalšie spoločné činnosti a zabezpečila postupnú implementáciu financovania programu Horizont Európa. Odporúčania sa vzťahujú aj na lepšiu integráciou EIT a znalostných a inovačných komunít do portfólia Horizont Európa.

Zverejnené 08.12. 2023, slord