Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerstvá pre regionálne inovácie: na pilotnú akciu bolo vybratých 63 regiónov, 7 miest a 4 členské štátyKomisia 17.05.2022 oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Tieto partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie podnecujú transformáciu v záujme udržateľnosti, pričom prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Vybrané územia sa budú zúčastňovať buď individuálne, alebo ako súčasť šiestich rôznych sietí regiónov a miest EÚ. Celkovo je medzi účastníkmi pilotnej akcie zastúpených 23 členských štátov.  Za Slovenskú republiku sú účastníkmi – Slovenská republika ako celok, Košický samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.

Účastníci pilotného projektu budú analyzovať nové partnerstvá pre regionálne inovácie na základe „Príručky partnerstiev pre regionálne inovácie„, ktorá je úvodným usmerňujúcim dokumentom Spoločného výskumného centra. V príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a inovačných politík EÚ s cieľom realizovať ekologický a digitálny prechod v Európe a riešiť inovačnú priepasť v EÚ. 

Hlavným prvkom navrhovaného prístupu je zavádzanie miestnych misií na koordináciu činností v rámci koherentnej smerovej logiky, čo umožňuje skúmať rozsiahle kombinácie politík pre inovácie na úrovni systémového prístupu.

Počas pilotného projektu budú účastníci testovať tieto politické nástroje a zároveň spoluvytvárať operačné usmernenia. Pilotný projekt je taktiež zameraný na propagáciu osvedčených postupov, uľahčenie učenia prostredníctvom experimentovania a podporovať orgány verejnej správy. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov na roky 2021 – 2027.

Partnerstvá predstavujú doplnkový prístup, ktorý stavia na pozitívnych skúsenostiach so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. Inteligentná špecializácia je prístup, v rámci ktorého dochádza k zameraniu na konkrétne miesto, ktorý vychádza z politiky súdržnosti a ktorého cieľom je identifikovať strategické oblasti intervencie na základe analýzy silných stránok a potenciálu hospodárstva, ako aj procesu podnikateľského objavovania so širokým zapojením zainteresovaných strán. Inteligentná špecializácia sa zameriava na inovácie a zohráva významnú úlohu pri podpore výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť udržateľný a odolný rozvoj všetkých regiónov v Európe.

Viac informácií:

Interaktívna mapa účastníkov

Zverejnené 19.05.2022,slord