Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Platforma Cancer Image Europe spustila svoj prvý prototypDňa 29. septembra 2023 Európska komisia oznámila, že  Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii  (European Cancer Imaging Initiative) napreduje vo vývoji jednotnej dátovej infraštruktúry pre zobrazovanie rakoviny v Európe.

Táto iniciatíva, ktorá odštartovala v decembri 2022, je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine (Europe’s Beating Cancer Plan). Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné inštitúcie a inovátorov, aby mohli čo najlepšie využívať inovatívne riešenia liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov založené na prístupe k údajom.

Prvá verziajej jednotnej dátovej infraštruktúry, vyvinutej v rámci projektu EUCIAM (Informačný panel Európskej federácie snímok rakoviny – The Dashboard of the European Federation of Cancer Images), má názov Cancer Image Europe. Obsahuje verejný katalóg súborov údajov so zobrazeniami rakoviny, ktoré pochádzajú z projektov financovaných EÚ v oblasti umelej inteligencie pre medicínske zobrazovanie. Spustená bude do konca roka 2024. Očakáva sa, že finálna verzia digitálnej infraštruktúry bude plne funkčná a spustená v roku 2026.

Platforma v súčasnosti spája 36 súborov údajov obsahujúcich snímky 9 typov rakoviny (prsník, hrubé črevo, pľúca, prostata, konečník, pečeň, difúzny vnútorný pontínový glióm, neuroblastóm, glioblastóm). Tieto súbory obsahujú viac ako 200 000 sérií snímok od približne 20 000 osôb. Rovnako boli zverejnené pravidlá pre poskytovateľov a používateľov údajov spolu s prevádzkovými postupmi, ktoré umožňujú prístup k údajom v súlade s etickými normami a normami na ochranu údajov. Tento vývoj predstavuje významný krok k vytvoreniu atlasu snímok rakoviny, ktorého cieľom je zahrnúť viac ako 60 miliónov anonymizovaných snímok rakoviny od viac ako 100 000 pacientov.

Európska iniciatíva zameraná na diagnostické zobrazovanie v onkológii

V reakcii na revidované odporúčanie Rady o skríningu rakoviny (Council Recommendation on Cancer Screening) v decembri 2022, sa táto iniciatíva ďalej zameria na optimalizáciu programov skríningu rakoviny prsníka a pľúc.

K projektu EUCAIM

Projekt EUCAIM, ktorý je súčasťou iniciatívy podporovaný programom Digitálna Európa (Digital Europe Programme – DIGITAL) sumou 18 miliónov EUR. Rozsiahly projekt má za úlohu zaviesť federatívnu európsku dátovú infraštruktúru pre zobrazovanie rakoviny. Využíva pritom poznatky získané zo siete AI for Health Imaging Network,ktorá je zoskupením 5 projektov podporených z výzvy Umelá inteligencia pre zdravotnícke zobrazovanie v programe Horizont 2020. Projekt začína na 21 klinikách z 12 krajín a cieľom je získať aspoň 30 poskytovateľov distribuovaných údajov z 15 krajín.

Viac informácií:

Tlačová správa

Zverejnené 19.10. 2023, slord