Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora výmeny poznatkov medzi akadémiou a priemyslomEurópska komisia otestovala nový koncept slúžiaci na podporu výmeny a využívania poznatkov medzi akademickým prostredím a priemyslom, a to pomocou vytvárania medzinárodných tímov študentov a výskumných pracovníkov hľadajúcich riešenia pre výskumno-inovačné výzvy podnikov. Nedávno publikovaná štúdia ukazuje prínosy tohto konceptu.

Interakcie medzi priemyslom a akademickou obcou podporujú vzájomné obohatenie medzi tvorcami znalostí a podnikateľskými subjektmi, zvyšujú súkromné investície do výskumu, vedú k väčšiemu počtu vynálezov a patentov, uľahčujú tok najnovších technológií a talentov do spoločnosti, zvyšujú zručnosti výskumných pracovníkov a študentov a ich porozumenie potrebám trhu a podporujú podnikateľské myslenie.

V súlade s obnovenými prioritami Európskeho výskumného priestoru (ERA) a európskou agendou zručností sa uskutočnila štúdia, v ktorej sa testovala uskutočniteľnosť vyššie zmieneného modelu. Ten dopĺňa existujúce schémy spolupráce medzi univerzitami a podnikmi. Vytvorilo sa 5 medzinárodných tímov študentov, výskumníkov a zástupcov podnikov. Postupovalo sa podľa štruktúrovaného procesu vedeného odbornými facilitátormi, ktorý kombinoval prvky dizajnérskeho myslenia, strategického prognózovania a systémového myslenia s využitím kreativity rozmanitosti tímu.

Študenti, ktorí sa zúčastnili na spolutvorbe tímov, si mohli rozvíjať svoje osobné zručnosti týkajúce sa najmä tvorivosti, spolupráce, podnikavosti či kritického myslenia. Zúčastnené spoločnosti ocenili túto skúsenosť a považovali takýto tím za nový významný nástroj pri rozvoji podnikania a budovaní interakcií s akademickou obcou.

Získané poznatky a skúsenosti zo štúdie budú prínosom pre hlavné zásady zhodnocovania znalostí, ktoré sa pripravujú v rámci nového Európskeho výskumného priestoru (ERA – action 7). Hlavné zásady (The Guiding Principles) budú aktualizované a rozšíria odporúčanie Komisie z roku 2008 o riadení duševného vlastníctva pri činnostiach prenosu znalostí vrátane výmeny znalostí medzi priemyslom a akademickou obcou.

Viac informácií nájdete tu.

Celú správu nájdete tu.

Zverejnené 8.10.2021, slord