Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pohľad výskumníkov na budúcnosť WideninguAnalýza 15 pozičných dokumentov ukázala, že univerzity, výskumné organizácie a priemyselné skupiny zastávajú pozíciu zachovania Wideningu v ďalšom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (FP10).

Program Wideningu bol zavedený v rámci programu Horizont 2020 s cieľom pomôcť členským štátom EÚ so slabšími výskumnými a inovačnými systémami dobehnúť špičku.

Existuje niekoľko návrhov, ako by mal byť Widening štruktúrovaný v FP10. V súčasnosti sa nachádza mimo širších troch pilierov programu, spolu s opatreniami na posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA).

 

 

Dánsko vyzvalo na ukončenie Wideningu na základe názoru, že nie je optimálny a že podkopáva zásady excelentnosti, zatiaľ čo Lotyšsko navrhlo jeho zaradenie do prvého piliera.

Združenie výskumných univerzít LERU navrhuje vytvoriť novú „podpornú“ časť programu, ktorá by zahŕňala ERA a Widening, ako aj výskumné infraštruktúry, ktoré sú v súčasnosti súčasťou prvého piliera.

Iní sa zamerali skôr na potrebu lepšieho prepojenia Wideningu so zvyškom výskumného programu. Guild, aliancia výskumných univerzít, navrhuje, aby sa koncepcia podpory zaostávajúcich krajín lepšie začlenila do ostatných častí programu. Označuje to ako „mainstreaming“ Wideningu.

Vedecké organizácie patriace do Iniciatívy pre vedu v Európe majú razantnejší postoj a navrhujú plne integrovať rozšírenie do všetkých troch pilierov. Hlavnou námietkou je, že samostatná sekcia pre krajiny Wideningu by mohla obmedziť ich účasť len na malú časť celkového programu Horizontu Európa.

Na druhej strane Guild a Stockholm Trio, aliancia troch švédskych univerzít, navrhli oddeliť výzvy na Widening od výziev v rámci ERA. Tým by sa sprehľadnili a uľahčili podmienky pre výskumných pracovníkov pri podávaní žiadostí na konkrétnu akciu Widening alebo akcie súvisiace s ERA.

Niektoré členské štáty si želajú, aby sa opatrenia vzťahovali na regióny s nízkou výkonnosťou v celej Európe, nielen na konkrétne krajiny.

Zhoda panuje v presvedčení, že je potrebné lepšie koordinovať rôzne finančné toky EÚ na podporu výskumu a inovácií. Platí to najmä v prípade kombinácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a fondov rámcových programov.

Posledným spoločným návrhom je zmeniť vnímanie Wideningu, ktoré sa často spája s predstavou nedostatku excelentnosti.

 

Viac informácií

How researchers see the future of Widening

 

Zverejnené 23.05.2024, slord