Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Policy paper o účinnosti opatrení v rámci schém WideningZdroj: Alliance4life

Všeobecné informácie

Nedávno zverejnený policy paper o účinnosti opatrení v rámci schém programu Horizont Európa v oblasti Rozširovania účasti a posilňovania Európskeho výskumného priestoru  (Widening), ktorý predstavila iniciatíva Alliance4Life, poskytuje poznatky a odporúčania založené na skúsenostiach 12 progresívnych inštitúcií a univerzít v oblasti vied o živej prírode z krajín strednej a východnej Európy. 

Zástupcovia výskumných inštitúcií spadajúcich do Aliace4life zdieľali svoje skúsenosti ako žiadatelia a/alebo príjemcovia wideningových opatrení Twinning, Teaming a ERA Chairs. Tieto inštitúcie podali celkovo 143 žiadostí do wideningových akcií, pričom 40 z nich bolo financovaných.

Dokument rozoberá vplyv, výzvy a udržateľnosť wideningových opatrení na národnej aj európskej úrovni prostredníctvom 12 štruktúrovaných rozhovorov zameraných na tieto aspekty:

 1. Dopad účasti na wideningových akciách na vnímané postavenie zapojených inštitúcií v európskych a globálnych komunitách VaI;
 2. Inštitucionálne, národné a medzinárodné aspekty implementácie nástrojov wideningu;
 3. Politické odporúčania na európskej, národnej a inštitucionálnej úrovni.

Hlavným cieľom dokumentu je prispieť k strategickému plánovaniu programu Horizont Európa na obdobie 2025 – 2027 a nasledujúcich programov Horizont. Vychádza z predchádzajúcich odporúčaní Aliancie4Life pre program Horizont Európa a zameriava sa na riešenie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií (VaI) medzi západnou a východnou Európou.

Dopad účasti

Úroveň účasti na wideningových akciách Teaming, Twinning a ERA sa medzi jednotlivými členmi a krajinami Aliancie líšila. Všeobecne bol zdieľaný väčší optimizmus a počet úspešných príbehov zo žiadostí o Twinning, žiadosti o ERA Chairs boli vnímané ako narastajúce na význame. Teaming bol chápaný ako nasledujúci logický krok po získaní finančných prostriedkov z Twinningu a/alebo ERA Chair a po vytvorení inštitucionálnej kapacity na písanie grantov.

Doterajšia hlavná pridaná hodnota účasti na wideningových aktivitách je vnímaná nasledovne:

 • Zlepšenie vedeckej spolupráce medzi existujúcimi partnermi a príležitosti pre nové partnerstvá;
 • Nárast školení v oblasti písania grantov a administratívy a podpory pre výskumníkov vrátane doktorandov;
 • Väčšia mobilita výskumníkov vrátane doktorandov;
 • Zvýšená schopnosť prilákať excelentných výskumníkov zo zahraničia na obdobie trvania implementácie grantu;
 • Medzinárodný spôsob myslenia a zvýšenie otvorenosti jednotlivcov uchádzať sa o medzinárodné projekty.

Implementácia

V dokumente boli vyjadrené obavy ohľadne prideľovania zdrojov v rámci wideningových projektov, pričom sa navrhovalo nasmerovať väčší podiel finančných prostriedkov na výskumné činnosti, skôr než na vytváranie sietí a administratívne úlohy. Zároveň stále existujú vážne prekážky pri hľadaní partnerov a oslovovaní nových talentov pre regionálne a mzdové rozdiely a nižšiu viditeľnosť inštitúcií vo wideningových krajinách. Financie samotné pritom nie sú vnímané ako dostatočný nástroj.

Medzi hlavné úspechy patrí v prvom rade samotné množstvo podaných a úspešných žiadostí o granty. Inštitúcie, ktorých žiadosti neuspeli, vnímali ako úspech nárast potenciálu pre ďalšie kolá. Inštitúcie, ktoré úspešne participovali na wideningových akciách, vnímali ako úspech viac školení pre zvyšovanie kapacít a pozitívny vplyv financovania na celkovú motiváciu.   

Hlavné zlyhania boli kategorizované nasledovne:

 • Nedostatok motivácie
 • Nedostatočné zdroje
 • Obmedzená spolupráca

Kľúčové odporúčania policy paperu pre EÚ, národné vlády a výskumné inštitúcie, sú nasledovné: 

 1. Zmena paradigmy EÚ v otázke koncepcie Widening od podpory k posilneniu postavenia, zdôrazňujúc potrebu umožniť wideningovým inštitúciám, aby sa samy stali lídrami v oblasti VaI. 
 2. Zlepšenie koordinácie medzi EÚ a národnými vládami vo veci koncentrácie kapacít VaI. 
 3. Zlepšenie koordinácie výziev a využívania synergií medzi rôznymi nástrojmi financovania. Vytvorenie spoločenstva praxe pre pečať excelentnosti (Seal of Excellence) s cieľom uľahčiť výmenu informácií a osvedčených postupov.
 4. Urýchlenie strategických reforiem na národnej, regionálnej a inštitucionálnej úrovni. 

Na záver možno konštatovať, že policy paper poskytuje cenné poznatky a odporúčania na zlepšenie účinnosti a udržateľnosti wideningových akcií v oblasti vied o živej prírode. Posilnením postavenia wideningových inštitúcií, zlepšením koordinácie medzi EÚ a národnými vládami, posilnením synergií a implementáciou strategických zmien môže EÚ preklenúť rozdiely vo VaI a vytvoriť efektívnejší a konkurencieschopnejší Európsky výskumný priestor.

Viac informácií:

Prevzaté z Alliance4life, zverejnené 1.6.2023, slord