Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Politická dohoda o strategickom inovačnom programe EIT dosiahnutáDňa 28. januára 2021 bola medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ dosiahnutá politická dohoda o aktualizácii právneho základu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (European Institute of Innovation & Technology, EIT) a jeho novom strategickom inovačnom programe na roky 2021 – 2027. Rokovania v rámci trialógu sa už uzavreli a teraz sa čaká na konečné schválenie znenia právnych textov na pôde Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Prijaté návrhy zosúladia EITs novým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe (2021 – 2027), čím sa napĺňa záväzok Komisie ďalej podporovať inovačný potenciál Európy. EIT bude s rozpočtom takmer 3 miliardy eur (čo je oproti súčasnému obdobiu financovania nárast o takmer 600 miliónov eur) stimulovať oživenie hospodárstva, ako aj ekologickú a digitálnu transformáciu s cieľom vybudovať udržateľnejšiu a odolnejšiu spoločnosť. Inovácie posilní tým, že do svojich činností zapojí 750 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, podporí 30 000 študentov, na trh prinesie 4 000 inovácií a podporí 700 startupov.

Dohodlo sa tiež, že EIT v nasledujúcich rokoch zriadi dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá – jedno bude pôsobiť v oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov a priemyselných odvetví a druhé bude pôsobiť v oblasti vodných, morských a námorných sektorov a ekosystémov.

Súvislosti

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol zriadený v roku 2008 a má sídlo v Budapešti. Jeho úlohou je riešiť závažné spoločenské výzvy zlepšovaním inovačnej kapacity a zvyšovaním výkonnosti EÚ integráciou vedomostného trojuholníka vzdelávania, výskumu a inovácií.

EIT je jednou z troch zložiek piliera „Inovatívna Európa“ programu Horizon Europe. V programe sa stanovuje financovanie EIT v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, vymedzuje sa dôvod jeho existencie, jeho pridaná hodnota, oblasti intervencií a základné línie činností. Právnym základom EIT je naďalej nariadenie o EIT, v ktorom sa uvádza jeho poslanie, kľúčové úlohy a rámec fungovania. V strategickom inovačnom programe na roky 2021 – 2027 sa zas uvádza stratégia a priority EIT na ďalšie programové obdobie, jeho ciele, kľúčové opatrenia, činnosti, spôsob fungovania a očakávané vplyvy.

EIT funguje prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev, ktoré združujú spoločnosti, univerzity a výskumné centrá v celej Európe. Teraz sa bude môcť viac zamerať na svoj regionálny rozmer: posilnený regionálny inovačný program sa sústredí na krajiny, ktoré v inovačných výsledkoch zaostávajú. Nová pilotná iniciatíva okrem toho posilní podnikateľské a inovačné kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. EIT navyše zintenzívni svoju spoluprácu s Európskou radou pre inováciu, čo pomôže zvýšiť celkovú inovačnú kapacitu Európy.

Viac informácií: