Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Poslanci Európskeho parlamentu presadzujú osobitnú stratégiu na podporu európskych startupovPoslanci Európskeho parlamentu v snahe riešiť špecifické výzvy, ktorým čelia európske začínajúce podniky (startupy), vyzývajú na vytvorenie komplexnej stratégie na podporu startupov a ich rozširovania. Táto stratégia by poskytla osobitnú definíciu pre startupy, uznala ich špecifické potreby a odlíšila ich od malých a stredných podnikov (MSP) založených len na veľkosti zamestnancov a obratu.

Súčasné právne predpisy spájajú začínajúce podniky s MSP, pokiaľ ide o prístup k podporným programom EÚ. Ako sa uvádza v návrhu správy, ktorá bola 12. októbra predložená parlamentnému výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), táto všeobecná klasifikácia sťažuje startupom získavanie finančných prostriedkov a dosahovanie rastu.  V správe sa zdôrazňuje potreba, aby Európska komisia navrhla harmonizované definície pre startupy a scaleup podniky a uznala ich odlišnosti od MSP.

Výzvy, ktorým čelia startupy

Plán obnovy Európskej únie sa prioritne zameral na malé a stredné podniky  s cieľom zefektívniť administratívne procesy a zlepšiť prístup k verejnému a súkromnému financovaniu. V období rokov 2021 – 2027 Európska komisia predpokladá vyčleniť viac ako 200 miliárd EUR na podporu MSP prostredníctvom rôznych iniciatív financovania. Táto podpora sa však primerane nevzťahuje na startupy.

Startupy čelia pretrvávajúcim výzvam vrátane ťažkostí pri získavaní finančných prostriedkov, prekonávaní regulačných prekážok, získavaní a udržiavaní talentov a získavaní prístupu na trhy. Hoci zavedenie jednotného patentu v júni zjednodušilo registráciu inovácií v členských štátoch, existuje zhoda v tom, že sú potrebné ďalšie opatrenia na riešenie jedinečných potrieb startupov.

Kľúčové odporúčania v správe na podporu startupov:

  • Posilnenie mechanizmov financovania cez verejné obstarávanie, granty, pôžičky a rizikový kapitál;
  • Preskúmanie  možnosti zriadenia špecializovaného európskeho fondu pre startupy a scaleupy;
  • Zavedenie ústretových daňových režimov pre podnikateľov a zjednodušené administratívne postupy;
  • Zlepšenie spolupráce medzi startupmi a etablovanými spoločnosťami;
  • Podpora digitálnych zručností a podnikania;
  • Vytvorenie fiškálnych stimulov pre ekologické a digitálne startupy;

Iniciatívy Európskej komisie na podporu startupov

Existujú iniciatívy Európskej komisie, ktoré sú osobitne zamerané na startupy, vrátane iniciatívy Startup Europe, ktorej cieľom je posilniť možnosti vytvárania sietí pre technologické spoločnosti. Okrem toho rozpočet vo výške 10 miliárd EUR pridelený Európskou radou pre inovácie slúži na podporu startupov a MSP v ich úsilí rozšíriť svoje inovácie a úspešne ich uviesť na trh.

Reakcia na správu

Hoci je definovanie startupov  kľúčové, zjednodušenie štatútu európskej spoločnosti, v rámci ktorého môže podnik pôsobiť v rôznych európskych krajinách na základe jednotného súboru pravidiel, je tiež nevyhnutné, aby mohli startupy pôsobiť v európskych krajinách s použitím jednotného súboru pravidiel na európskej úrovni.  Pretože problém nastáva vtedy, ak chce startup expandovať na nový trh a následne musí podstúpiť všetky problémy spojené so založením subjektu, prispôsobením sa miestnym právnym predpisom o spoločnostiach, pracovným a daňovým predpisom.

Dôležitou výzvou ostáva aj nedostatok talentov, a rovnako aj zlepšenie prístupu k verejnému obstarávaniu, ako napríklad 20 % verejného obstarávania vyhradeného pre startupy a MSP.  

Čo bude nasledovať

Výbor ITRE má o správe hlasovať 28. novembra a hlasovanie v pléne sa očakáva do konca roka. Výsledky môžu ovplyvniť blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Viac informácií

Tlačová správa Science and Business

Zverejnené 31.10. 2023, slord